شرایط عدول و یا تعدیل نظریه کارشناس

به نظر میرسد ضابطه کلی در این مورد که میتواند در موارد مشابه راهنما عمل کارشناسان قرار بگیرد به شرح ذیل است:

الف) اظهارنظر به عنوان کارشناسی مجدد در امر ماهوی که قبلاً در آن پرونده تأمین دلیل کرده است، با توجه به موازین قانونی و اینکه اعلام نظر در خصوص تأمین دلیل اظهارنظر ماهوی محسوب نمیشود بلامانع است.

ب) چون قانونگذار جهات رد کارشناس را که همان جهات رد دادرس است مقید به زمان خاصی نکرده است؛ یعنی اگر قبلاً کارشناس در ماهیت همان موضوع به شرط وجود وحدت دعوی، اظهارنظر ماهیتی کرده است، موضوع از جهات رد دائمی است و گذشت زمان تأثیری بر رفع این ممنوعیت نخواهد داشت؛ یعنی کارشناس باید اعلام معذوریت بکند چون از جهات رد کارشناسی است.

ج) اگر کارشناسی نفیاً یا اثباتاً در ماهیت امری در یک پرونده اظهارنظر کرده باشد در هیچ زمانی چه بعد از ۶ ماه و یا بعدازآن مدت نمیتواند بهعنوان کارشناس واحد و یا هیئت کارشناسی اعلام نظر کارشناسی نماید. چون طبق قانون این امر از جهات رد بوده و ممنوع است و تخلف انتظامی محسوب میشود.

د) به نظر میرسد اگر شرط وحدت دعوی به هم بخورد کارشناس مجاز به اعلام کارشناسی مجدد میباشد و موضوع از موارد رد محسوب نمیشود.