شرایط حل اختلاف در اجرای حکم

  • هریک از طرفین می تواند حل اختلاف را از دادگاه بخواهد که نیازمند تقدیم دادخواست نیست.
  • دادگاه در وقت فوق العاده به اختلاف رسیدگی می کند.
  • اگر حل اختلاف محتاج رسیدگی بیشتر باشد طرفین در جلسه خارج از نوبت دعوت ولی عدم حضور آنها مانع از رسیدگی نیست.

 نکته

بعد از شروع به اجرا اجرا متوقف یا تعطیل یا به تاخیر نمی افتد مگر در موارد زیر:

  • به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرا را صادر کرده است.
  • دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد.
  • ابراز رسید محکوم به توسط محکوم له.
  • رضایت کتبی محکوم له.