شرایط استفاده از پابند الکترونیکی چیست؟

برای صدوردستور استفاده از پابند الکترونیکی، وجود شرایط زیر الزامی است :

نخستین شرط، در مورد طول دوران محکومیت زندانی به مجازات حبس است. تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار گرفتن تنها در مورد حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۸ یعنی حبس های کمتر از ۵ سال قابلیت اعمال دارد. البته مطابق با تبصره ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در مورد حبس های تا ۲۵ سال نیز در صورت سپری شدن یک چهارم از مدت حبس، محکوم علیه می تواند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را طرح نماید.

مطابق با تصریح ماده ۶۲ اعمال مقررات مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی تنها در صورتی ممکن است که شرایط قانونی مقرر برای تعویق مراقبتی وجود داشته باشد. یعنی شرایط مندرج در مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی نیز باید وجود داشته باشد.

برخی از مهمترین این شرایط عبارتند از:

وجود جهات تخفیف
پیش بینی اصلاح مرتکب
جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
فقدان سابقه کیفری موثر
یکی از شرایط مهم دیگر برای استفاده از پابند الکترونیکی این است محکوم می بایست دستورات و تدابیر اتخاذ شده توسط دادگاه را در طول دوران تحت نظارت اجرا نماید.

تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار گرفتن محکوم، لزوماً می بایست با رضایت او انجام گیرد. بنابراین یکی از مدارکی که ارائه آن برای استفاده از پابند الکترونیکی لازم می باشد، رضایت نامه محکوم علیه است.

 محکوم ممکن است به دستور دادگاه متعهد به انجام اموری مثل حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مددکار اجتماعی، گردد.