شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری دادخواست است

در دادخواست می بایست معلوم گردد چه کسی دادخواست را تقدیم کرده است و اقامتگاه او کجاست و چنانچه هریک از این موارد معلوم نباشد اخطار رفع نقص صادر نمی شود بلکه پس از مدتی برحسب اینکه دادخواست در چه مرحله ای است حسب مورد توسط مدیر دفتر یا جانشین و یا دادگاه قرار رددادخواست صادر می شود که جهت یادگیری بهتر این شرط از دادخواست در مراحل مختلف و دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرد:

۱-مرحله بدوی:

عدم ذکر نام خواهان یا اقامتگاه او باعث می شود طبق ماده۵۶آدم ظرف ۲روز توسط مدیر دفتر یا جانشین او قرار رد دادخواست صادر شود که این قرار قطعی بوده و غیرقابل اعتراض است.

۲-دیوان عدالت اداری:

چنانچه دادخواست فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه او باشد به موجب قرار مدیر دفتر شعبه رد می شود این قرار قطعی است(ماده۲۷د.ع.ا)

۳-مرحله تجدیدنظر:

عدم ذکر نام ت.ن یا اقامتگاه او باعث می شود پس از انقضای مهلت ت.ن به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای دادخواست رد شود که این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه قابل اعتراض در دادگاه ت.ن است رای ت.ن قطعی است.

۴-مرحله فرجام:

عدم ذکر نام فرجام خواه یا اقامتگاه او باعث می شود پس از انقضای مهلت فرجام به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته دادخواست رد شود که این قرار ظرف ۲۰ روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه قابل اعتراض در دیوانعالی کشور است رای دیوان قطعی است.

نکته مهم:

اگر خواهان محجور باشد اسم خود را در دادخواست قید ولی اقامتگاه ولی یا قیم باید نوشته شود.