شخص الف مرتکب قتل همسرش (زوجه) میشود. اگر اولیای دم مقتول دو فرزند صغیر، پدر بزرگ فرزندان صغیر و پدر مقتوله باشند، اگر پدر بزرگ اعلام رضایت نماید و پدر مقتوله خواستار قصاص باشد…

۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۷/۹۷/۳۰۱۶
شماره پرونده: ۳۰۱۶-۱۸۶/۱-۹۷ک

استعلام:
شخص الف مرتکب قتل همسرش(زوجه) میشود. اگر اولیای دم مقتول دو فرزند صغیر، پدر بزرگ فرزندان صغیر و پدر مقتوله باشند، اگر پدر بزرگ اعلام رضایت نماید و پدر مقتوله خواستار قصاص باشد: الف- قصاص مشروط به پرداخت چه مقدار از دیه کامل یک مرد مسلمان در حق متهم خواهد بود؟ ب- پرداخت این میزان دیه بر عهده کیست؟ ج- اگر جد پدری خواستار دیه و پدر مقتوله خواستار قصاص باشد، قصاص متهم مشروط به پرداخت چه مقدار دیه کامل یک مرد مسلمان است؟ چه مقدار در حق متهم و چه مقدار در حق فرزندان صغیر مقتوله پرداخت میشود و پرداخت کننده چه شخصی است؟

 

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره ۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ به شماره ثبت وارده ۳۰۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲، نظریه مشورتی کمیسیونهای آیین دادرسی کیفری (۲) و قوانین کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در سطر اول استعلام مبهم به نظر میرسد و چنانچه منظور استعلامکننده در قید حیات بودن جد پدری فرزندان صغیر مقتوله باشد که این امر از بند »ج« استعلام نیز استنباط میشود، به شرح زیر اعلام نظر میگردد: الف- در فرض سؤال اگر پدر مقتوله به عنوان یکی از اولیاء دم مقتوله، خواهان قصاص قاتل (جانی) باشد، اولاً طبق ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پیش از قصاص نصف دیه کامل را به لحاظ اختلاف جنسیت جانی با مجنی علیه به قاتل پرداخت کند. ثانیاً، با عنایت به مواد ۳۵۷ و ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ همسر مقتوله که مرتکب جنایت عمدی شده است، ولی دم به شمار نمیآید و در این مورد )قتل( از جانب صغار ولایت ندارد و جد پدری صغار که به عنوان ولی قهری با توجه به مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۳ قانون مدنی با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت صغار، رضایت خود را از جانب مولیعلیه اعلام نموده است، خواهان اجرای قصاص )پدر مقتوله( طبق قسمت اخیر ماده ۴۳۳ قانون صدرالذکر باید معادل سهم دیه صغار را نیز به جانی پرداخت کند.
ب- پرداخت کننده دیه به شرح مذکور در بند الف ولی دم خواهان اجرای قصاص است که در فرض سؤال پدر مقتوله میباشد. ج- در فرضی که پدر مقتوله به عنوان یکی از اولیاء دم خواهان قصاص جانی است و جد پدری از جانب دو صغیر تحت ولایت خود، خواستار دیه است، خواهان قصاص باید علاوه بر پرداخت نصف دیه کامل به جانی به استناد ماده ۳۸۲ قانون مزبور باید طبق قسمت اخیر ماده ۴۲۳ این قانون به جد پدری صغار که طبق مـاده ۱۱۸۳ نماینده قانونی آنهاست پرداخت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *