سند شورایی

اصطلاح “سند شورایی” در املاک روستایی به چه معنا است؟

 ویلاها و باغ های زیادی وجود دارند که دارای سند شورایی هستند و حتی به همان صورت خرید و فروش می شوند. سند شورایی همان سند عادی یا به اصطلاح قولنامه یا مبایعه نامه ای است که چند نفر شاهد آن را امضا نموده و سپس رییس یا اعضای شورای محلی روستا آن را از طریق امضا و مهر، محتویات آن را تایید می نمایند. سند شورایی همچنین می تواند به تایید شورای اسلامی شهرهای کوچک هم رسیده باشد

 اسناد شورایی قابل اعتماد هستند یا نه؟

 بله ، اعتبار اسناد شورایی چون به تایید شورای محلی یا شوراهای اسلامی شهرها رسیده، بیشتر از مبایعه نامه های عادی است.

 آیا امکان تبدیل سند شورایی به اسناد رسمی شش دانگ وجود دارد؟

بله، بدین طریق که مالک با مراجعه به اداره ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که جایگزین مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد رسمی شده است درخواست خود را به هیات مندرج در قانون تقدیم نموده تا مطابق قانون، سند تک برگی ششدانگ برای ملک و به نام مالک (درخواست دهنده) تنظیم گردد
بدیهی است سند شورایی که محتویات آن از سوی شورای روستا مهر و امضا و تایید شده برای هیات فوق که مستقر در اداره ثبت است، قابل قبول است