سند سفید امضاء فاقد اعتبار و ارزش اثباتی نیست و امضاء کننده سند سفید ملتزم به مراتب مرقوم در متن سند است چرا که صادر کننده دارنده سند را مختار و نایب قرار می‌دهد تا به مقصور و منظور خود مطالب لازم را در سند درج کند.

تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۰۷/۲۹
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۳۰

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم الف.خ. به طرفیت آقای ر.ح. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال، با توجه به اینکه سند عادی تعهدنامه که مستند دعوی خواهان قرار گرفته از ناحیه خوانده نسبت به آن ادعای جعل گردیده است که با ارجاع امر به کارشناس، کارشناسان مربوطه ضمن تأیید امضا متعهد (خوانده) درج متن بالای امضا را در تاریخ دیگری مورد تأیید قرار داده‌ اند که حکایت از سفید امضا بودن تعهدنامه را دارد و نظریه کارشناسان نیز مصون از تعرض باقیمانده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد نمی‌ داند ومستنداً به مواد ۱۹۷-۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – اکبری

رای دادگاه تجدید نظر

در رابطه با تجدیدنظر خواهی الف.خ. به طرفیت ر.ح. با وکالت ش.غ. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۱ مورخ ۲۰/۷/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال موضوع سند عادی تعهدنامه منسوب به تجدیدنظر خوانده به استناد نظریه کارشناسان دایر بر سفید امضاء بودن سند عادی مدرکیه تجدیدنظر خواه صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه اولاً مرجع محترم بدوی ابتدا به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۶ مورخ ۸/۱۲/۹۰ حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ خواسته در حق تجدیدنظر خواه صادر نمود که چون رأی مزبور غیابی بوده و مورد واخواهی تجدیدنظر خوانده قرار گرفته می‌ بایستی برابر موازین قانونی و داوری مرجع محترم بدوی در مقام رسیدگی واخواهی مبادرت به انشای رأی نمود و سیاق رأی و شکل تنظیم موقعیت اصحاب دعوی و پردازش آن به گونه‌ ای است که ابتدائاً مبادرت به رسیدگی شده در حالی که لازم بوده به سیاق رسیدگی واخواهی و در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر خوانده اظهارنظر شده النهایه منظور منتج به رأی تجدیدنظرخواسته با اشعار به نقض رأی واخواسته و رد دعوی اولیه خوانده متجلی می‌ساخت ثانیاً در قرارکارشناس مرجع محترم بدوی مأموریت کارشناسی اظهارنظر در مورد انطباق امضای تجدیدنظر خوانده در ذیل تعهدنامه منسوب به وی یا عدم انطباق امضاء بوده حال آنکه کارشناسان مبادرت به اظهارنظر در مورد سفید امضاء بودن سند مزبور که خارج از موضوع کارشناسی بوده نموده‌اند. گذشته از این ایرادات با عنایت به اینکه به نظر صریح کارشناس اول و هیأت سه نفره کارشناسان که مستند رأی تجدیدنظرخواسته قرار گرفته و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مباینتی ندارد امضای مندرج در ذیل تعهدنامه مدرکیه تجدیدنظر خواه با امضاء استکتابی از تجدیدنظر خوانده منطبق می‌ باشد بنابر مراتب و عنایت به اینکه سند سفید امضاء فاقد اعتبار و ارزش اثباتی نیست و امضاء کننده سند سفید مأخوذ و ملتزم به مراتب مرقوم در متن سند است چرا که نقش و موقعیت طرف مقابل نایب صادرکننده بوده و فی الواقع صادر کننده دارنده سند را مختار و نایب قرار می‌ دهد تا به مقصور و منظور خود مطالب لازم را در سند مرقوم دارد و لذا بنا به اصل پذیرای آثار ناشی از سند مزبور می‌ باشد مگر آنکه ثابت نماید آنچه در متن سند آورده شده خلاف مقصود و توافق طرفین بوده که چنین امری نه ادعا شده و نه ثابت گردیده است لهذا دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه سند عادی مزبور و مبلغ پنج میلیون ریال خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خواه صادر می‌ نماید رأی صادره قطعی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *