سرنوشت مهریه در صورتی که تعیین نشده یاعدم آن شرط شده است

با وقوع طلاق:

قبل از نزدیکی=زن مستحق مهرالمتعه است.
بعد از نزدیکی=زن مستحق مهرالمثل است.

با فسخ نکاح:

قبل از نزدیکی=زن مستحق مهریه نیست.
بعد از نزدیکی=زن مستحق مهرالمثل است.

با فوت:

🔸قبل از نزدیکی=زن مستحق مهریه نیست.
بعد از نزدیکی=زن مستحق مهرالمثل است.