ساختمان و پایان کار

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه-
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۷/۹۸/۴۹۴
شماره پرونده: ۴۹۴-۳/۱-۹۸ ح

استعلام:
برابر حکم دادگاه، فردی به تکمیل (ساختمان و اخذ پایان کار) محکوم گردیده و از طرف دیگر برابر رأی کمیسیون ماده صد شهرداری،این فرد به تخریب ساختمان موضوع حکم محکوم گردیده است.
 تعارض آراء در مقام اجرای چگونه قابل رفع است؟ و تکلیف اجرای احکام مدنی چیست؟

پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۱۱/۱۱۶۳/۷۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ به شماره ثبت وارده ۴۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:

در فرض سوال که رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مبنی بر تخریب بنا و حکم دادگاه مبنی بر تکمیل همان بنا صادر شده است،به نظر میرسد با توجه به اینکه اجرای حکم دادگاه مبنی بر تکمیل بنا در هر حال منوط به رعایت مقررات مربوطه است و با صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ معلوم میشود که بنای ناقص بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوط ایجاد شده و بالطبع تکمیل آن با این وضع قانونا ممنوع و متعذر است و حتی در صورت تکمیل، بنای تکمیل شده نیز باید تخریب شود که چنین عملی علاوه بر آنکه خـلاف قانون اسـت، برخـلاف عقل سلیـم نیز میباشد.