رسیدگی به دعوای تصرف غاصبانه املاک و واگذاری آن توسط نهادهای دولتی، به جهت کیفری بودن، خارج از صلاحیت دیوان است.

مستندات: ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۴۰۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۱۱/۱۹

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ق.م. به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی اصفهان به خواسته رسیدگی به واگذاری غاصبانه پلاک ثبتی … بخش … صحرای صدرآباد خمینیشهر به شرح مندرجات دادخواست و ضمایم پیوستی، شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه تقدیمی به شماره … که طی آن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اعلام داشته (با عنایت به اشاره خواهان به خرید زمین از آقای م.د. لازم به توضیح است که شخص اخیر، مالک دو قطعه زمین، هر یک به مساحت … مترمربع به شمارههای ثبتی … و … فرعی مجزی شده از … فرعی از … اصلی بوده که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۰۴/۵۸ قطعی شماره … از وی لغو مالکیت شده که طی قرارداد واگذاری شماره … مورخ … به آقای م.ش. واگذار و متعاقباً به ایشان انتقال قطعی داده شده ولی قطعه دیگر کماکان در مالکیت وی بوده و لغو مالکیت نشده است، علیهذا خواهان قانونا مالکیتی ندارد و ….)؛ با توجه به اینکه شاکی در برگ دادخواست، خواسته خود را رسیدگی به واگذاری غاصبانه پلاک … بخش … واقع در صحرای صدرآباد خمینیشهر اعلام داشته است و چون عنوان خواسته دلالت بر تصاحب ملک از طرف سازمان به طور غاصبانه و واگذاری آن به اشخاص دیگر می باشد و موضوع دارای وصف جزایی و خارج از مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ می باشد، علی هذا قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری

سعادت

 

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ق.م. از دادنامه … مورخه … صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که به‌موجب آن قرار رد شکایت صادر گردیده، حالیه باملاحظه محتویات پرونده و مطالب معنونه در لایحه اعتراضیه تنظیمی و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که سبب بی اعتباری و درنتیجه نقض دادنامه صادره گردد و رسیدگی بیشتری را فراهم نماید، ارائه نگردیده و عمده مطالب بیان‌ شده به‌ نوعی تکرار مطالبی است که در طی مراحل دادرسی در رسیدگی بدوی مطرح گردیده و مورد رسیدگی قرار گرفته، بنابراین دادنامه معترضعنه از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال خالی از ایراد و نقص قانونی است، لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

مهری – پیرزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *