رد مال خیانت در امانت صرفا با دادخواست حقوقی محقق خواهد شد . پس قبل از جلسه دادگاه بدوی دادخواست حقوقی رد مال مطرح کنید

مستندات ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۱/۲۶

شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۵۴

رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ک.ک. فرزند ن.، با مشخصات مندرج در پرونده و با وکالت آقای الف.ج.، فعلاً آزاد به قید قرار کفالت، دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه ماشین بسته‌بندی … تولید شده توسط شرکت … موضوع شکایت آقای م.م. فرزند ع.، با وکالت آقای م.د.، نظر به جمیع اوراق و مندرجات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات انجام شده در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران، شهادت شاهد، مدارک ابرازی از سوی شاکی و وکیل وی، عدم حضور متهم با وصف ابلاغ قانونی جهت ادای توضیح و تدارک دفاع در برابر اتهام انتسابی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز قلمداد گردیده، مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری علاوه بر حکم به رد عین دستگاه در صورت موجود بودن به شاکی، متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کاظمی 
 
 
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ج. به وکالت از آقای ک.ک. نسبت [به] دادنامه شماره ۱۴۹۷-۹۱ مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ در پرونده کلاسه ۲۵۰-۸۸ صادره از شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ک.ک. به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه ماشین بسته‌بندی و با احراز بزهکاری به شش ماه حبس و رد عین دستگاه در صورت موجود بودن به شاکی (آقای م.م.) محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی بوده و ایرادی که موجب نقض آن باشد، مشهود نیست الا اینکه صدور حکم 🚨به رد مال مورد خیانت، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است لهذا با حذف رد مال از دادنامه تجدیدنظرخواسته و ضمن رد🚨 تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح موصوف تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
منصوری ـ جعفری شهنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *