رای شعبه اول دیوان عالی کشور درباره لزوم ابلاغ رای داور

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۳۴۰۷۲۹
تاریخ تنظیم:
۱۴۰۰/۵/۱۷
شماره پرونده:
۹۸۰۹۹۸۳۴۳۱۴۰۰۱۵۱
متقاضی:
شرکت … در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری
موضوع رسیدگی:
درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۱ – ۲۹/۷/۹۸ صادره از شعبه دوم تجدیدنظر استان کرمان
مرجع رسیدگی:
شعبه اول دیوان عالی کشور
هیئت شعبه آقایان:
عنایت حیاتی«مستشار» حسین اکبری «عضو معاون»

خلاصه جریان پرونده:

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد که: در مورخه ۱۱/۳/۹۸ خواهان (شرکت…) در دعوای «بطلان رای داوری (بند ۴ مصوبه ۱۷۱۸ مورخه ۱۷/۸/۹۵ شورای اسلامی (شهر …) در مورد حذف پل عابر پیاده چهارراه رضوی و جابجایی پل عابر پیاده روبروی دادگستری) و کلیه خسارات قانونی» بطرفیت خواندگان شورای اسلامی شهر … و شهرداری …) اعلام داشتند:
«… در مورخه ۲۱/۱۲/۹۰ با شهرداری …، قرارداد احداث پل‌ های عابر پیاده سطح شهر را منعقد نموده و در ماده ۷ این قرارداد، مرجع حل اختلاف (ناشی از این قرارداد) از طریق شورای اسلامی شهر حل و فصل گردد اما بدون اینکه هیچ اختلافی بین شرکت و شهرداری به وجود آید، شهردار به‌ صورت یک‌ طرفه در نامه‌ ای از شورای شهر درخواست تصمیم‌ گیری در خصوص قرارداد فی‌ مابین را می‌ نماید و این شورا بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به صدور رای می‌ نماید.
خواهان بنا به مراتب ادعایی مذکور درخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را می‌ نماید مطابق قرارداد شماره ۳۶۴۱۰ – ۲۹/۱۲/۹۰ منعقده فی‌ مابین شهرداری … (کارفرما و شرکت خواهان (پیمانکار) توافق می‌ گردد که در ۶ نقطه از شهر … و ظرف یک سال، ۶ دستگاه پل عابر پیاده احداث گردد و در بند ۴ مصوبه شماره ۱۷۱۸ – ۱۷/۸/۹۵ اعضای شورای اسلامی شهر … چنین آمده است:
«نامه شماره ۱۶۹۸۳/۹۵ – ۱۱/۸/۹۵ موضوع ساخت و نصب پل‌ های عابر پیاده مطرح و با توجه به پیشنهاد شهرداری مبنی بر جابجایی پل عابر پیاده روبروی دادگستری و حذف پل چهارراه رضوی به علت عدم کارایی و استفاده تبلیغاتی مغایر با مفاد قرارداد و با توجه به بند ۷ قرارداد مبنی بر تصمیم‌ گیری در شورای شهر در صورت بروز اختلاف فی‌ مابین، مقرر گردید نسبت به جابجایی پل روبروی دادگستری و حذف سازه چهارراه رضوی سریعاً اقدام و نتیجه به شورا ارسال گردد.»
با ارجاع این پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین، دادگاه طی دادنامه شماره ۰۴۷۴/۹۸– ۲۲/۵/۹۸ با این استدلال:
«… هرچند داوران، این قضات منتخب طرفین الزامی به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ندارند، ولی باید مقررات داوری و به طریق اولى اصول اولیه حاکم بر رسیدگی را رعایت نمایند که در مانحن فیه چنین نگاشته است. لذا دادگاه اساساً دادخواهی خواهان را وارد دانسته است …»
حکم به بطلان رای داوری (بند ۴ مصوبه ۱۷۱۸ مورخه ۱۷/۸/۹۵) شورای اسلامی شهر و خسارات دادرسی صادر اما شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان طی دادنامه شماره ۰۱۱۴۱/۹۸ – ۲۹/۷/۹۸ با این استدلال:
«… شرکت تجدیدنظر خوانده پس از اطلاع از رأی داوری تنها بیست روز برای طرح دعوا و تقاضای ابطال آن فرصت داشته است که با در نظر داشتن سوابق اقدامات شرکت مذکور در مراجعه به محاکم و صدور دادنامه‌ های شماره ۰۰۱۹۹/۹۸ – ۹/۳/۹۸ و ۱۲۷۵/۹۷ – ۱۶/۱۱/۹۷ شعب چهارم و دوم دادگاه‌ های حقوقی … ثابت است که شرکت تجدید نظرخوانده مدت‌ ها پیش از طرح دعوای اخیر از رای داوری اطلاع داشته و بنابراین اقدام در طرح دعوی فعلی در تاریخ ۱۱/۳/۹۸ خارج از مهلت ۲۰ روزه قانونی مندرج در ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی است …»
و با نقض رای بدوی، قرار رد دادخواست بدوی را صادر می‌ نماید. با دادخواهی خواهان دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل رأی دادگاه تجدیدنظر را واجد اشکال اعلام داشته است.

۱.اگرچه داوری در مواد ۲۵۳ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی به‌ عنوان یکی از راه‌ های فصل خصومت دعاوی آمده است، لیکن برخی از دعاوی اساساً قابلیت ارجاع امر به داوری را ندارند و ارجاع آن مستلزم کسب مجوز از مراجع ذیصلاح و اطلاع مجلس شورای اسلامی است که ازجمله این دعاوی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی است که در این پرونده، اموال شهرداری نیز در زمره اموال عمومی بوده است بنابراین طبق ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی به داوری پس از تصویب هیات‌ وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌ گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
۲- بر اساس بند دوم ماده اول قانون منع مداخله کارکنان دولت، وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، اعضای شورای شهر نمی‌ توانند در دعاوی شهرداری داوری کند و به استناد ماده دوم قانون مرقوم چنانچه داوری کنند و به استناد ماده دوم قانون مرقوم باطل می‌ باشد پس ملاحظه می‌ گردد که اصل موضوع داوری از سوی شورای اسلامی … خلاف قانون بوده است.
۳- موضوع مهم در فرآیند داوری بحث ابلاغ است که قانون‌ گذار در ماده ۴۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی بدان پرداخته است و چنانچه طرفین در قرارداد طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌ بینی نکرده باشد بر اساس ماده ۴۸۵ قانون مرقوم داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کند دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم کند دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی‌ شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌ دارد که در مانحن فیه شرکت معترض معتقد است ابلاغ صورت نگرفته است و دادگاه تجدیدنظر به‌ صرف اطلاع از رای داوری قرار رد درخواست خواهان بدوی را صادر نموده است که دقیقه برخلاف نص صریح قانون می‌ باشد زیرا در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت تجدید نظرخواهی را ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور دانسته است این در حالی است که اساساً رای به شرکت معترض‌عنه ابلاغ نشده است.
۴- بر اساس بند هفتم ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رای داوری درصورتی‌ که قرارداد رجوع به داوری بی‌ اعتبار بوده باشد رای باطل است و قابلیت اجرایی ندارد لذا در قرارداد فی‌ مابین طرفین صرفاً اشاره شده که در مورد حدوث اختلاف شورای شهر داور می‌ باشد از اساس وجاهت قانونی نداشته است و چون شرط داوری شرط باطل بوده و اثر حقوقی بر آن بار نیست.
۵- به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات‌ وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد بنابراین در این پرونده اصل موضوع آن یعنی ارجاع امر داوری به شورای شهر برخلاف قانون اساسی بوده و رای داوری نیز اعتبار قانونی نداشته است با توجه به مراتب یاد شده، دادنامه صادره از مرجع تجدیدنظر می‌ تواند از مصادیق خلاف شرع باشد و در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارم. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضائی و تایید مراتب توسط مشاوران آن مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضائیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

«رای»

جهات اشعاری در گزارش دادستان محترم کل کشور و نیز مشاوران حوزه معاونت قضائی مبنی بر مخدوش بودن رای صادره از دادگاه تجدیدنظر صائب می‌ باشد زیرا بر اساس همان مبانی که در گردشکار مذکور افتاد بنیان ارجاع امر به داوری و ایضاً مداخله شورای شهر به‌ عنوان داور خلاف موازین قانونی می‌ باشد و مضافاً استدلال دادگاه مبنی بر اطلاع خواهان از رای داوری و ترتب آثار بر این امر با توجه به مدلول صریح ماده ۴۵۸قانون آئین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز واجد اشکال است زیرا مبنای مهلت اعتراض تاریخ ابلاغ رای داور می‌ باشد نه اطلاع از آن و چون رای داور مطابق با قانون ابلاغ نشده است حق دادخواه در طرح دعوی محفوظ شده تلقی می‌ گردد و چون اطلاع از مفاد رای سالب این حق نیست که بر این اساس نیز اقدام شده است و لذا نقض رای بدوی با توجه به مراتب مذکور موجبی نداشته است با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷قانون با نقض دادنامه شماره ۱۱۴۱ – ۲۹/۷/۹۸شعبه دوم تجدیدنظر استان کرمان رای بدوی به شماره ۴۷۴ – ۲۳/۵/۹۸شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … تایید می‌ گردد. این رای قطعی است.

شعبه اول دیوان عالی کشور
مستشار: عنایت حیاتی /عضو معاون: حسین اکبری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *