رای داور قابلیت اعاده دادرسی ندارد

نظریه مشورتی شماره  ٧/١۴٠٢/٢٠۶

مورخ ١۴٠٢/٠۴/١٨

استعلام :
آرای داوری که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت مییابد، آیا قابل اعاده دادرسی به جهات مندرج در ماده ۴٢۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ میباشد؟

پاسخ:

اولا،ً آرای داوری قابل تجدید نظرخواهی نیست و صرفاً در حدود ماده ۴٨٩ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،١٣٧٩ میتوان ابطال آن را درخواست کرد. ثانیا،ً با توجه به اینکه اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوقالعاده شکایت از آراء فقط در موارد مصرح در قانون،امکانپذیر است و در قانون یادشده اعاده دادرسی از آرای داوری توسط داور پیش بینی نشده است، اساسًا اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ١٣٧۶ که موضوع مشمول بند ٢ ماده ٣٣ آن قانون باشد.