رابطه بزه مزاحمت ملکی با بزه تصرف عدوانی

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۵۰۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۱۲/۱۶

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای الف.، با وکالت آقای م.، علیه آقای غ.، با وکالت آقای و.، دایر بر تصرف عدوانی، مزاحمت، تخریب و معرفی مال غیر به عنوان مال خود؛ نظر به گزارش، شکایت، سوابق ثبتی، سند رسمی و قطعی شاکی، نظر کارشناس بدوی و هیئت سه نفری کارشناسی زمین در مالکیت رسمی شاکی است، لذا اتهام انتسابی در مورد تصرف عدوانی محرز است، لذا دادگاه مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و با رعایت ماده ۶۷ و بند پ ماده ۸۳ و بند پ ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم را به رفع تصرف عدوانی از زمین شاکی به شرح نظریه کارشناسی هیئت و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی جایگزین شش ماه حبس محکوم می نماید. در مورد اتهام تخریب با توجه به عدم وجود دلیل کافی و در مورد معرفی مال غیر به عنوان مال خود به جهت عدم وصف جزایی و در مورد اتهام مزاحمت با توجه به مستتر بودن در تصرف عدوانی دادگاه مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده حضوری، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات- معصوم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای و. به وکالت از آقای غ. به عنوان محکوم علیه و هم چنین تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای الف. به عنوان شاکی از دادنامه شماره ۹۳۰۷۲۲ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۳ صادره از شعبه محترم ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات که ضمن آن آقای غ. به اتهام تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای الف. به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت جایگزین حبس و رفع تصرف عدوانی از زمین شاکی محکوم و در مورد اتهام تخریب و معرفی مال غیر به عنوان مال خود و اتهام ایجاد مزاحمت موضوع شکایت شاکی آقای الف. قرار منع تعقیب صادر گردیده است و آقای و. راجع به محکومیت موکلش آقای غ. تجدیدنظرخواهی کرده و وکیل شاکی آقای ج. راجع به صدور قرار منع تعقیب درباره تخریب و فروش مال غیر تجدیدنظرخواهی و درخواست محکومیت متهم را کرده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواهان در خصوص محکومیت آقای غ. به اتهام تصرف عدوانی و صدور قرار منع تعقیب راجع به تخریب ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید اقامه و ابراز نشده است و با توجه به نظر هیئت کارشناسی سه نفره این دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته صحیحاً اصدار یافته است، لهذا مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید و استوار می نماید. و در خصوص انتقال مال غیر نظر به این که حکمی از این خصوص اصدار یافته، مستنداً به ماده ۲۴۱ قانون مرقوم قرار رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار

علی اصغر شفیعی خورشیدی – احمد موسی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *