دو شرط مهم سازمان ثبت برای شرکت در مزایده

با عنایت به مفاد ماده ۱۳۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی که مقرر می دارد “شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده در صد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است…” بنابراین لازم است تمامی شرکت کنندگان در مزایده که قصد رقابت دارند بلا استناء وفق ماده مذکور که ده در صد از مبلغ پایه کارشناسی را بحساب سپرده ثبت واریز نمایند.
در راستای حفظ حقوق شرکت کنندگان که در مزایده برنده نشده اند حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ مزایده نسبت به استرداد وجوه واریزی بحساب سپرده بنام واریز کننده اقدام میگردد.