دلال در صورتی که واسطه انجام معامله شود مستحق اجرت است و چنانچه برای انعقاد قرارداد سعی کند ولی منجر به قرارداد نشود و متعاقباً با مذاکرات بعدی و بدون دخالت دلال قرارداد منعقد شود، مستحق دریافت حق دلالی نیست.

مستندات:
ماده ۳۴۸ قانون تجارت
شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۵۲۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۱۲

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ب.ب. به طرفیت آقایان م.ن.، غ.ب. به خواسته مطالبه مبلغ یک صد میلیون ریال حق دلالی. حسب اظهار خواهان طرفین جهت تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت، به محل دفتر وی مراجعه و نامبرده در معرفی آنان و تعرفه ملک اقدام، و مقدمات تنظیم قرارداد نیز ازسوی وی انجام، اما پس ازخروج از دفتر خواهان شخصاً اقدام به تنظیم قرارداد نمودند و حق دلالی نامبرده را پرداخت ننموده اند. آقای ح.ق. به وکالت از خواندگان، ضمن اذعان به مراجعه به دفتر خواهان به عدم توافق در تنظیم قرارداد و انجام مذاکرات بعدی فی مابین موکلین، قرارداد دیگری تنظیم نمودند که خواهان در تنظیم آن دخالتی نداشته و استحقاق دریافت حق دلالی را ندارد. دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و احراز وقوع معامله و تنظیم قرارداد به وساطت خواهان، دعوی خواهان را ثابت تشخیص، با استناد به ماده ۳۴۸ قانون تجارت رأی به محکومیت خواندگان به تساوی به پرداخت مبلغ هشتاد وپنج میلیون وپنجاه هزار ریال در حق خواهان صادر می نماید؛ و نسبت به مازاد بر آن، حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جلالوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای ح.ق. به وکالت از آقایان غ.ب.، م.ن. نسبت به دادنامه ۵۰۰۵۲۵ مورخ ۲۸/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر به محکومیت غیرقطعی موکلینش پرداخت بالمناصفه مبلغ ۰۰۰/۰۵۰/۸۵ ریال از بابت حق دلالی مورد معامله به طرفیت آقای ب.ب. تجدیدنظرخواهی نموده اند. توجهاً به مفاد لایحه تقدیمی از ناحیه طرفین دعوی و محتویات پرونده امر و اینکه تجدیدنظرخوانده اعلام نموده پس از چندین بار رفت و آمد و تنظیم شدن پیش نویس قرارداد نزد وی، طرفین اقدام به توافق نهایی ننمودند و بعداً کاشف به عمل آمد در دفتر وکیل دادگستری توافق کرده و قرارداد تنظیم نموده اند، و عنایتاً به اینکه موارد مذکور برای شکل گیری یک قرارداد تلقی می شود که بدون انجام آن، اصولاً طرفین قرارداد حاضر به مباحثه در پیرامون قرارداد نمی شوند و تلاش برای شکل گیری قرارداد را نمی توان انجام معامله به وسیله دلال تلقی کرد و مستفاد از ماده ۳۴۸ از قانون تجارت، دلال وقتی مستحق دریافت اجرت است که معامله با وساطت وی تمام شده باشد و در مانحن فیه آنچه پیش دلال اتفاق افتاده، در حد تنظیم پیش نویس قرارداد بوده که منجر به توافق نهایی در پیش دلال نشده است. فلذا تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و نظر به قانون یاد شده، ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض ٌعنه، حکم بر رد ادعا صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /جوادی ـ سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *