دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از کسب و کار با دعوای مطالبه خسارتهای وارده بر ملک تجاری از جهت عملیات غیر مجاز، تخریب عمدی تهویه و… وحدت موضوع نداشته؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به استناد اعتبار امر مختومه، فاقد وجاهت قانونی است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۲۸۲۰۰۹۳۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۱/۳۰
 
رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان م. ک. بطرفیت خوانده ج. ر. بخواسته مطالبه ضرروزیان های ناشی از کسب وکار به نرخ روز از سال ۸۸الی ۹۰/۲/۴ واز ۹۰/۶/۳ لغایت ۹۰/۸/۳۰ باجلب نظر کارشناس ومطالبه حالات ناشی از تخریب عمدی تهویه ولوله های هواکش منصوبه بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه باجلب نظر کارشناس دعوی خواهان بلحاظ اعتبار امر قضاوت شده قابل استماع ندارد زیرامطابق دادنامه شماره ۸۷-۹۳/۱/۲۷ صادره از شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر درمقام نقض دادنامه شماره ۶۲۲مورخه ۹۲/۵/۳۱ شعبه ۱۹دادگاه تجدید نظر استان تهران اصدار یافته درخصوص موضوع حکم مقتضی صاد گردیده ومطالبه ضرروزیان ناشی از کسب وکار درتاریخهای اعلامی مربوط به خسارات ناشی از تخریب تهویه ولوله های هواکش وامثالهم بوده که درتعین خسارت درپرونده استنادی کلاسه ۹۲۰۳۲۵ شعبه ۱۹دادگاه عمومی تهران لحاظ گردیده است بناء علیهذا دادگاه مستندا به بند ۶ ماده ۸۴ قانون ائین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب قراررد دعوی خواهان راصادر واعلام می گردد قرارصادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۲۲دادگاه عمومی تهران – رامین میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در رابطه با تجدیدنظرخواهی م. ک. به طرفیت ج. ر. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۸/۳۰ صادره از شعبه محترم ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه ضرر و زیان های ناشی از کسب و کار به نرخ روز از سال ۸۸ الی ۱۳۹۰/۲/۴ و از ۱۳۹۰/۶/۳ الی ۱۳۹۰/۸/۳۰ با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات ناشی از تخریب عمدی سیستم تهویه و لوله های هواکش منصوبه و خسارات دادرسی با استناد به دادنامه شماره ۶۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۱ شعبه محترم ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران و در نقض دادنامه شماره ۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۷ این شعبه و اعتبار امر قضاوت شده موضوع بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه صادره از این شعبه پیرامون خواسته های خسارتهای وارد بر ملک تجاری از جهت عملیات ساختمانی غیرمجاز، تخریب عمدی تهویه و لوله های هواکش و سقف و دیوارهای مغازه بوده و سرایتی به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از کسب و کار نداشته لهذا دادگاه اولاً به استناد بند هـ ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی پیرامون خواسته اخیر (مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از کسب و کار با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی مجدد و استفاده از ساز و کار تحقیقی و اخذ توضیح از تجدیدنظرخواه بابت اینکه مقصود از ضرر و زیان ناشی از کسب و کار و البته تعطیلی یا تاخیر در کسب و کار، و مبانی این ادعا چیست؟ به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید نسبت به دیگر خواسته ها که مشمول اعتبار امر مختوم بها بوده و رای تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی است دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی – مجتبی نوروزی/ پژوهشگاه قوه قضاییه