دعوای زوجه مبنی بر مطالبه یارانه علیه زوج مسموع نیست زیرا یارانه واریزی به حساب سرپرست خانوار جهت تأمین هزینه های زندگی مشترک پرداخت می گردد و حق انفرادی محسوب نمی شود بنابراین از سوی زوجه قابل مطالبه نیست با این حال زوجه در صورت عدم تأمین هزینه های زندگی می تواند مطالبه نفقه نماید.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۲۴۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۲/۳۰

 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ک.ع. به طرفیت آقای د.ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۹۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه یارانه ماهیانه وی از تاریخ ۱۷/۸/۸۹ به بعد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۲ ریال صادر گردیده است با عنایت به اینکه وجوه یارانه جهت هزینه های زندگی در اختیار سرپرست خانوار بوده و در مقابل سرپرست موظف به تأمین مخارج و هزینه های زندگی افراد تحت تکفل خود بوده و در صورت عدم انجام تکلیف قانونی همسر حق مطالبه نفقه را خواهد داشت لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عیناً تأیید می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران