دعوای تغییر نام یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول یا آخر نام یا حذف از آن در صلاحیت کمیسیون مستقر در ثبت احوال می باشد.

تاریخ دادنامه قطعی :
۱۴۰۱/۰۴/۱۲

 

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز * به موجب دادنامه شماره ۰۲۰۹ – ۱۴۰۱/۲/۱۰ چنین اظهار نظر نموده است:
” در خصوص دادخواست م. ز. شماره شناسنامه صادره از و کدملی ۲. ۱۲۴۷۸۷ به طرفیت ثبت احوال شیراز به خواسته تغییر نام کوچک خواهان از م. به م. چ. با حفظ سایر مندرجات شناسنامه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی نظر به اینکه مطابق دستور العمل تغییر نام مصوب ۱۳۹۰ شورای عالی ثبت احوال درراستای تبصره ماده ۲۰ قانون ثبت احوال در قسمت موارد و مصادیق تغییر نام بند دوم الحاقی یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول یا اخر نام یا حذف از ان مانند ا. به م. ا. در صلاحیت کمیسیون نام می باشد. کمیسیون نام کمیسیونی است.که به ریاست معاون امور اسناد هویتی و عضویت مدیران کل اسناد هویتی و امور حقوقی برای انجام وظایف تعیین شده در دستورالعمل تغییرنام تشکیل می گردد. بنابراین دعوی خواهان در صلاحیت دادگاه نبوده و دادگاه مستندا به مواد ۲۶ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون نام مستقر در اداره ثبت احوال شیراز صادر و اعلام می نماید. مقرر است.دفتر محترم پرونده از امار کسر و در راستای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد.”
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مراتب مذکور، نظر به استدلال مندرج در قرار صادره، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به کمیسیون ثبت احوال محول می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط./پژوهشگاه قوه قضائیه