دعوای الزام به تنظیم سند رسمی حتی اگر چند دست هم معامله شده باشد، فقط باید به طرفیت شخصی که سند مالکیت در اداره ثبت به نام اوست ، اقامه شود

(نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۴۳۵)

سوال:
در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه خواهان یکی از ایادی متعدد ماقبل را در ردیف خواندگان قید نکند، اما مالک ثبتی را طرف دعوی قرار دهد، آیا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع دارد؟

پاسخ :دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است؛ اما درخصوص دیگر ایادی که در نقل و انتقال ملک یا مال به عنوان فروشنده نقش داشته اند، با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نیست؛ مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود، حقی قایل و از آن استفاده کند. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال موجبی برای عدم استماع دعوا وجود ندارد.