دعوای اعسار از اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۱۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی آقایان ک. و ک. شهرت هر دو الف. به طرفیت آقای ح.ع. به خواستار اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی از دادنامه شماره ۱۳۰ -۱۳۹۲/۲/۲۴ صادره از این دادگاه با توجه به عدم قبول خواسته از سوی وکیل خوانده آقای ک. خ. و با توجه به حاضر ننمودن شهود از سوی خواهان ‬ها در جلسه دادرسی، دادگاه خواسته را ثابت ندانسته مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می‌ نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد و اما در مورد دعوی شرکت تولیدی و مهندسی الف. به طرفیت خوانده مبنی بر اعسار با توجه به اینکه دعوی اعسار صرفاً از اشخاص حقیقی پذیرفته می‌شود لذا دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌نماید و دعوی را قابل استماع نمی‌داند. این بخش از دادنامه نیز به ترتیب فوق ‬الذکر قابل اعتراض است.
دادرس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

جعفری افتخار

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ک. و ک. با شهرت هر دو الف. و شرکت تولیدی و مهندسی الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۸…۹۲ مورخه ۱۳۹۲/۷/۲۷ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بطلان دعوی آنان به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی از دادنامه شماره ۱۳۰ مورخه ۱۳۹۲/۲/۲۴ صادر شده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون است و از ناحیه تجدیدنظرخواهان ‬ها ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی ‬اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد. علی‬ هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ ‬عنه را تأیید و استوار می‌ دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار  شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

پورفلاح – اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *