دسترسی به شناسه های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود از طریق سامانه رایانه ای از مصادیق کلاهبرداری رایانه ای است و نه تحصیل مال از طریق نامشروع

مرجع صدور: شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۱۹

رای بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای م.ص. فرزند م.، ۳۲ساله، بیکار، باسواد، مجرد، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل از تاریخ ۴/۱۰/۹۱ متهم است به تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۰۰۰/۰۰۵/۵۱ ریال موضوع شکایت آقای الف.ف. با وکالت آقای ن.ن. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی و تحقیقات و گزارش پلیس فتا فاتب متهم با دسترسی به شناسه های کارت عابر بانک شاکی و از طریق سامانه رایانه ای ( اینترنت) مبادرت به انتقال وجه از حساب شاکی به حساب دیگری نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به اقرار مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هرچند در مرحله دادرسی منکر اقدام ارتکابی شده است و نظر به اینکه حسب پاسخ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتقال از طریق آی پی متعلق به متهم انجام گرفته است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله اقدام مشابه متهم با مشارکت افراد دیگری که منجر به تشکیل پرونده علیه آنان در مرجع قضایی دیگری گردیده، دادگاه توجهاً به اقدام ارتکابی متهم که در واقع استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه ای است که منجر به بردن مال متعلق به دیگری شده است و نظر به اینکه ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای با ذکر مصادیق تمثیلی استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه ای، بردن مال از این طریق را جرم انگاری نموده است لذا دادگاه اقدام مرتکب را مصداق بزه ماده قانونی دانسته و با رد ماده استنادی دادسرا با تغییر عنوان اتهامی از تحصیل مال از طریق نامشروع به بردن مال متعلق به دیگری با استفاده غیرمجاز از سامانه های رایانه ای مستنداً به ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای با رعایت تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ناظر بر این تبصره به شماره ۶۵۴ـ۱۰/۷/۱۳۹۰ وی رابه پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به شاکی محکوم و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. از دادنامه شماره ۱۱۰۳ مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام استفاده غیرمجاز از سامانه رایانهای و بردن مال غیر (آقای الف.ف.) از این طریق به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده وارد و موجه نمیباشد زیرا با توجه به شکایت شاکی و پرینت حساب وی و اینکه حسب محتویات پرونده محرز است که تجدیدنظرخواه با استفاده از آیپی که به نام خانم الف.ع. درست نموده مبادرت به برداشت از حساب شاکی نموده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز مجرمیت و انطباق عمل ارتکابی با قانون و تعیین مجازات بدون اشکال میباشد و ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی/پژوهشگاه قوه قضاییه