در یک مجتمع ساختمانی که مالک اولیه تمام آپارتمانها را فروخته و رفته است، آیا احد از مالکین آپارتمانها میتواند منحصراً مالک آسانسور و برق سه فاز منصوبه در ساختمان باشد و آیا همه مالکین با هم میتوانند برق سه فاز را به برق تک فاز تعویض نمایند؟

نظریه مشورتى شماره ۸۵۷۵/۷ – ۱۳۸۲/۱۰/۱۸

امتیازات آب، برق، گاز، آسانسور و… مربوط به مجتمعهای ساختمانی با توجه به ماده ۲ قانون تملک آپارتمانها و ماده ۴ آیین نامه اجرائی این قانون، به استثنای امتیازات اختصاصی مربوط به برق، تلفن و … که مختص مالکین آپارتمانها میباشد، جزء قسمتهای اشتراکی بوده و در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است و لذا:

۱- مالک فعلی هر یک از آپارتمانها، مالک مشاعی آسانسور و برق سه فاز منصوبه در آن است و احد از مالکین، نمیتواند به تنهایی مالکیت اختصاصی بر آسانسور و برق سه فاز مذکور داشته باشد.

۲- با توجه به اینکه مالکین مشاع به اتفاق مالک برق سه فاز اشتراکی شناخته میشوند، به اتفاق میتوانند به شرکت برق منطقه ای مراجعه و آن را به برق تک فاز که هزینه کمتر دارد تبدیل نمایند.