در چکهای صیادی جدید ماهیت ثبت در سامانه بانکی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۷/۱۴۰۱/۹۷۰
شماره پرونده: ۹۷۰-۸۸-۱۴۰۱ ح

استعلام:
در چکهای صیادی جدید ماهیت ثبت در سامانه بانکی چیست؟ آیا شرط صحت است یا شرط لزوم؟ به عبارتی، آیا می توان گفت به سبب عدم ثبت در سامانه، صدور چک هم صورت نگرفته است؟

 پاسخ:
به موجب تبصره یک اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.