در قوانین مدنی و کیفری محکومیتی تحت عنوان تضامنی پیش بینی نشده است و صرفاً در قانون تجارت تضامن پیش بینی شده است؛ بنابراین خواسته محکومیت تضامنی به استرداد مال منقول مسموع نیست

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۸۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
شماره پرونده بدوی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۸۳۰۰۱۰۴
شماره دادنامه بدوی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۳۰۰۸۳۶
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷

 رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای د. ب.ع. با وکالت آقای س. د. به طرفیت آقای خ. ن. و ع. ر.ف. به خواسته استرداد مال (منقول) مطالبه مقدار ۲۱۶ تن ضایعات آهن به علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی مقوم به ۵۰/۱۰۰/۰۰۰ ریال با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورت‌جلسه مورخه ۱۳۹۳/۷/۲۶ مبنی بر اینکه وکیل خواهان دلیل و مدرک محکمه‌پسندی که حکایت از مسئولیت تضامنی خواندگان به استرداد مال مورد ادعا نماید به دادگاه نتوانسته ارایه نماید. بنا علیهذا و صرف‌نظر از دفاعیات مندرج در لایحه ابرازی خوانده ردیف ۲، به نظر دادگاه خواسته خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست و وفق مقررات قانونی طرح نشده است به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار اصداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی تهران علی فلاح

 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. ب.ع. با وکالت آقای س. د. به طرفیت آقایان ۱- خ. ن. ۲- ع. ر.ف. نسبت به دادنامه شماره ۸۳۶/۹۳ شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر شده است با عنایت به اینکه در قانون مدنی و در قوانین کیفری جاری محکومیتی تحت عنوان تضامنی پیش‌بینی نشده است تنها در قانون تجارت و اسناد تجاری از قبیل چک و امثال آن تضامن پیش‌بینی شده است که منصرف از مانحن فیه می‌باشد و برابر مدلول ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی، دعوا باید به صورت صحیح و قانونی طرح شود تا قابلیت استماع داشته باشد. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ذیل ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌ باشد فلذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌ گردد. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *