در قرارداد بیع که هر یک از طرفین قرارداد دارای حق حبس می باشند؛ الزام صاحب حق حبس به ایفای تعهدات قراردادی؛ منوط به انجام تعهد طرف مقابل به نحو کامل می باشد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۲۹۲۰۵۰۰۱۴۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۲/۲۶
 

رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه
الزام خوانده (آقای ح.ع. ت. فرزند الف. ) به انجام تعهد موضوع بند ۶ دو فقره مبایعه نامه به شمارگان ۵۷۶۵۴۰۳ و ۵۷۶۴۷۵۵ نسبت به دو واحد مسکونی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ و جبران ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد مقوم بر ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواسته ای است که به قلم آقای ح. د. به وکالت از خواهان خانم ز. ح. فرزند ع. به رشته تحریر درآمده و بدین تشریح، تبیین، تنظیم و تقدیم محکمه گردیده که موکل به موجب مبایعه نامه های مذکور دو واحد مسکونی از خوانده ابتیاع نموده و مقرر گردیده تا برابر بند ۱ ماده ۶ قرارداد نسبت به اخذ مجوزهای لازم جهت آب و برق اقدام به عمل آید که تا کنون ایفاء تعهد معمول نگردیده است بر این بنیاد خواهان اصدار حکم به شرح ستون خواسته می باشم خوانده در مدافعاتش اظهار داشته که بنده در موعد مقرر به تحویل مبیع همت گماشته و اقدام ورزیده ام امتیاز آب نیز وصل و نصب شده است و با توجه به اینکه تسویه حساب به عمل نیامده برق وصل نگردیده است. از سویی دیگر خواهان به پرداخت تمام ثمن اقدام ننموده است و کماکان مبلغ ششصد هزار تومان بدهکار می باشد دادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه تعهدات خوانده انجام شده است و تحویل مبیع نیز صورت گرفته است و در هر حال خواهان (خریدار) به تکلیف قراردادی خویش (پرداخت تمام ثمن) عمل ننموده و در وضعیت کنونی نمی توان الزام و اجبار فروشنده را به انجام خواسته، خواستار گردیده چرا که مشارالیه دارای حق حبس بوده که به تجویز قانون، در موقعیت فعلی قابل اعمال می باشد حالیه و با عنایت به مطالب و مراتب پیش گفته، و توجهاً به حق حبس بوده که قانونی که عقلاً، منطقاً و قانوناً برای فروشنده (مادام که تمامی حقوق خویش را استیفاء ننموده) جاری و ساری است دادگاه دعوی را در وضع موجود قابل استماع ندانسته مستنداً به ماده ۳۷۷ قانون مدنی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه پنجم محاکم حقوقی پاکدشت – سید رضا علوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگـــــاه
تجدیدنظرخواهی خانم ز. ح. به طرفیت آقای ح.ع. ت. از دادنامه شماره ۸۶۳…۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۱۲ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن در خصوص الزام خوانده به اجام تعهد موضوع بند ششم دوفقره مبایعه نامه به شمارگان ۵۷۶۵۴۰۳ و ۵۷۶۴۷۵۵ نسبت به دو واحد مسکونی مورخ ۹۱/۱۱/۱۹ و جبران ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اول ماده ۳۵۳ همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.
شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار و مستشار
داود شعبانلو – کوروش کرمی/پژوهشگاه قوه قضاییه