در فرضی که در راستای ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادستان دستور اخذ وجه الکفاله را صادر مینماید و کفیل متهم فردی بازنشسته و دارایی وی صرفاً حقوق بازنشستگی است، آیا نسبت به اخذ وجه الکفاله در اجرای احکام کیفری دادسرا ممنوعیت قانونی وجود دارد؟

۱۳۹۸/۰۷/۱۴
۷/۹۷/۱۹۳۲
شماره پرونده: ۱۹۳۲-۳/۱-۹۷ ک

استعلام:
۱- در فرضی که در راستای ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادستان دستور اخذ وجه الکفاله را صادر مینماید و کفیل متهم فردی بازنشسته و دارایی وی صرفاً حقوق بازنشستگی است، آیا نسبت به اخذ وجه الکفاله در اجرای احکام کیفری دادسرا ممنوعیت قانونی وجود دارد؟ ۲- هرگاه موضوع کفالت در پرونده های حقوقی به نوعی مطرح باشد مرحله اجرای احکام مدنی با در نظر گرفتن تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبنی بر منع توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع ماده ۹۶ مذکور و با در نظر گرفتن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ وآیین نامه اجرایی این قانون آیا توقیف و کسر حقوق بازنشستگان مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توسط قاضی اجرای احکام مدنی در صورت تخلف کفیل از کفالت مقدور امکان پذیر است؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره د/۹۲/پ/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ به شماره ثبت وارده ۱۹۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ۱- درمواردی که بازنشسته برابرمقررات آیین دادرسی کیفری، کفیل شده باشد و برابر مقررات، دستور اخذ وجه الکفاله صادر شده باشد، اجرای این دستور، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به عمل میآید و مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است و ازشمول ذیل تبصره ۱ آن، خارج است. ۲- درمواردی نیز که بازنشسته برابر تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ کفیل محکوم علیه مالی شده باشد و دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه الکفاله صادر شده باشد، موضوع مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است و از شمول ذیل تبصره ۱ آن خارج است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *