در صورت وقوع قتل از طریق فروش مشروب دست ساز آلوده به متانول،علیرغم نوعا کشنده بودن این نوع مشروب، چنانچه شبهه وارده بر دادگاه مانع از وقوع علم بر قصد قتل متهم باشد، مورد از مصادیق قتل شبه عمد خواهد بود.

شماره دادنامه قطعی :
۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۷۲۲۴۹۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۴۰۱/۰۳/۰۸
 

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۸۱۱۳۵۰۱۴۹۳ شعبه ۲ دادگاه کیفری یک * تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۷۲۲۴۹۲
شکات:
۱. اقای ع. ع. ن. فرزند ع. م. ب. : *
۲. خانم ط. ن. فرزند ق. ب. : *
۳. دادسرای عمومی و انقلاب .. – دادستان
متهم:
اقای ر. ا. فرزند ق. با وکالت اقای ن. ح. خ. فرزند ا.
اتهام: قتل عمدی مسلمان

رای دادگاه

در خصوص اتهام اقای ر. ا. ز. فرزند ق. با وکالت اقای ن. ح. خ. دایر بر قتل عمدی مرد مسلمان در ماه حرام از طریق فروش مشروب الکلی تقلبی و شرب خمر و ساخت و فروش مشروب الکلی داخلی حسب شکایت اولیای دم مقتول د. ع. ن. فرزند ع. اقای ع. ع. ن. فرزند ع. م. پدر مقتول و خانم ط. ن. فرزند ق. مادر مقتول با این توضیح که متهم حسب الاقرار مشروب فروش و مشروب ساز بوده و سابقه دارد. و متوفی برای مصرف خود از وی مشروب خریده و پس از مصرف به علت مصرف مشروب الکلی که الوده به متانول بوده و نوعا کشنده محسوب میشود. فوت نموده و پزشکی قانونی علت را همین بیان کرده و متهم ضمن اقرار بر ساخت و خوردن مشروب و فروش ان به متوفی بیان کرده قصد قتل نداشته و با عنایت به اینکه موجب مرگ شده هر چند پزشکی قانونی بیان کرده این نوع مشروب نوعا کشنده است.و لکن شبهه وارده بر دادگاه مانع از وقوع علم بر قصد قتل متهم بوده علی هذا دادگاه قتل عمد را محرز ندانسته و مستندا به اصاله البرایه و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری حکم برایت متهم از قتل عمد را صادر و اعلام می نماید. و لکن عمل متهم از مصادیق قتل شبه عمد بوده لذا بلحاظ اقرار وی و محتویات پرونده بزه انتسابی نسبت به متهم در خصوص قتل شبه عمد در ماه حرام و ساخت و فروش و مصرف مشروب الکلی از نظر این دادگاه محرز و مسلم است.لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۶۴و۲۶۴و۲۶۵و بند الف و * و بند ب ۴۸۸و ۶۱۶ و ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان به اضافه ۱/۳ ( یک سوم ) ان بلحاظ قتل شبه عمدی در ماه حرام در حق اولیای دم و تحمل ۳ سال با ایام بازداشت قبلی بلحاظ قتل شبه عمدی و تحمل یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق بلحاظ ساخت و فروش مشروب الکلی و تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی بلحاظ شرب خمر محکوم می نماید. که مجازات تعزیری اشد با حد قابل اجرای است.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور میباشد.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک ..