در صورت صدور کیفرخواست شفاهی اخذ تامین از متهم فقط با دادگاه است ولو تحقیقات پرونده ناقص باشد.

️ نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۷/۹۹/۴۳۰
شماره پرونده: ۴۳۰-۱۶۸-۹۹ک

 استعلام:
چنانچه بازپرس با موافقت دادستان پرونده را در راستای اجرای ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و با کیفرخواست شفاهی به دادگاه ارسال کند.
الف: با توجه به صراحت ماده مذکور مبنی بر تکلیف دادگاه به اخذ قرار تامین آیا دادگاه می تواند با تذکر این که تحقیقات ناقص است، از تفهیم اتهام و اخذ قرار تامین خودداری کند و این امر را به دادسرا محول کند یا می بایست پس از تفهیم اتهام و اخذ قرار تامین چنانچه تحقیقاتی مد نظر بود، پرونده جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود؟
ب: در فرض «الف»، تکلیف مقامات دادسرا پس از اعاده پرونده با توجه به صراحت ماده صدرالذکر چیست؟

 پاسخ:
الف و ب- برابر ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت تکمیل تحقیقات مقدماتی و بدون صدور کیفرخواست و با شرایط گفته شده درآن پرونده یا به تشخیص شخص دادستان و یا با پیشنهاد بازپرس و با اعزام متهم به دادگاه، در صورت حضور شاکی همراه او، دعوای کیفری به صورت شفاهی مطرح می شود و غیر از انجام تحقیقات مقدماتی و پیشنهاد ارسال پرونده به دادگاه، وظیفه دیگری برای بازپرس متصّور نیست. کما اینکه اگر تحقیقات از نظر دادگاه کامل نباشد، می تواند انجام آن را از ضابطان یا مقامات دادسرا بخواهد؛ ولی اخذ تأمین دراین حالت نیز با دادگاه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *