در صورت صدور دستور و اتخاذ تصمیم از سوی بازپرس، خود وی مکلف به رفع اثر از آن دستور بوده و چنانچه به تکلیف خود عمل ننماید یا تصمیم وی مورد ایراد و اعتراض واقع شود، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه بدوی است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۵۰۰۳۰۰۰۵۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۹/۰۳

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام اقایان ۱- ح. گ. و ۲- م. ه. دائر بر مشارکت در ضرب و جرح عمدی نسبت به اقایان س. و س. ر. ، ح. ط. و ع. ف. و ۳- م. ز. دائر بر معاونت در ورود به عنف و ضرب وجرح نسبت به خانم ز. س. و ۴- ن. ع. دائر بر تخریب پیراهن اقای م. ق. موضوع کیفرخواست شماره ۲۱۹۴-۹۴/۸/۲۶ د. عمومی و انقلاب ن.ی.ت. دادگاه از توجه به اوراق ومحتویات پرونده ، ملاحظه شکایت شاکیان ، نتیجه حاصل از تحقیقات معمول توسط مرجع انتظامی ، بررسی اظهارات طرفین به شرح منعکس در صورتجلسات تحقیق و دادرسی ، ملاحظه دادنامه های صادره موجود در پرونده و لحاظ سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده ، به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستندا به ماده ۴ از قانون ائین دادرسی کیفری رای بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می نماید رای صادره در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵۲ دادگاه کیفری دو تهران- مرتضی ثقفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م. ز.نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۰۰۴۶۲ مورخ ۹۵/۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۵۲ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب مفاد آن در مورد شکایت و اتهامات وارده به تجدیدنظرخواه منجر به برائت گردیده و پس از ابلاغ و در فرجه قانونی و با تقدیم لایحه ای مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارسال و ارجاع به این دادگاه و با ملاحظه مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ملاحظه شد که نامبرده نسبت به آن قسمت از شکایت خود که در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی توسط آقای ح. گ.خسارات و در دادسرا منجر به منع تعقیب گردیده است و بنا به گفته وی مورد اعتراض واقع ولی در مرحله دادرسی در دادگاه بدوی به این اعتراض رسیدگی و اظهار نظری در مورد آن صورت نگرفته است و در مورد آنچه که مورد رسیدگی و صدور حکم واقع شده است اعتراض نداشته که ضمن حضور و ارشاد قضایی تجدیدنظرخواه و با تذکر به دادگاه بدوی و دادسرا در جهت رسیدگی به این امر در چارچوب مقررات و قوانین و با توجه به لایحه اخیر التقدیم از سوی آقای ز. و استرداد تجدیدنظرخواهی در مورد دادنامه صادره از شعبه ۱۰۵۲ دادگاه کیفری دو با احراز صحت مراتب و با استناد به مواد ۴۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی نامبرده را صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح. گ. فرزند عباس با وکالت آقایان ه. ع.م. و م. ح.ق. که وکلای محترم هر کدام به طور جداگانه و مستقلا لوایح و درخواست تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم و پیوست نموده اند و از توجه به مفاد لوایح آنان یکی از آنان در مورد صدور دستور بازپرس شعبه ۶ ناحیه یک دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر در اختیار قرار گرفتن دو واحد مسکونی که بنا به دستور بازپرس محترم این واحد ها در اختیار و تصرف متصرفات باقی مانده است و درخواست نقض این دستور و مسترد شدن دو واحد به شاکی را داشته که طبق محتویات پرونده این دستور و تصمیم در مرحله دادسرا و توسط بازپرس اتخاذ شده است و با توجه به صدور قرار نهایی و کیفرخواست صادره و با عنایت به مفاد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در صورت صدور دستور و اتخاذ تصمیم از سوی بازپرس خود وی مکلف به رفع اثر از آن دستور بوده و در صورتی که بازپرس به تکلیف خود عمل ننماید یا تصمیم وی مورد ایراد و اعتراض واقع شود رسیدگی به اعتراض در دادگاه بدوی بعمل می آید و بر اساس ماده ۴۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر صرفا نسبت به آنچه که در مرحله بدوی مورد رسیدگی و صدور حکم واقع شده است مجاز به ورود و رسیدگی و اظهار نظر می باشد و در ما نحن فیه که از سوی دادگاه بدوی و خواسته اظهار نظری نشده است این دادگاه هم تکلیفی به ورود و اظهار نظر ندارد لذا این قسمت از خواسته وکلای تجدیدنظرخواه را غیر وارد و مردود اعلام می دارد و در خصوص ایراد و اعتراض وکیل دیگر تجدیدنظرخواه و در مورد آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مورد اتهام ممانعت در ورود بعنف منجر به برائت گردیده و وکیل نسبت به این برائت صادره اعلام اعتراض نموده است از آنجا که اتهام ممانعت در ارتباط با اتهام مباشرت بوده و بنا به اذعان وکیل مذکور در دادسرا نسبت به مباشرین ورود به عنف منع تعقیب صادر شده است و صدور حکم برائت در مورد معاونی که مباشر آن برائت حاصل نموده است و مرتکب جرمی نگردیده صحیح و منطبق با موازین بوده و از این حیث نیز ایراد و اعتراض موجه و موثری بر دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نبوده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و وکلای وی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری عینا تایید می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
بهزاد سعادت زاده- رسول بهلولی/پژوهشگاه قوه قضاییه