در صورت تردید در دائم یا موقت بودن عقد نکاح اصل بر دوام زوجیت است

رای دیوان عالی کشور

 در خصوص فرجام خواهی خانم ف.ک. با وکالت آقای ع.پ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۷۳ مورخ ۱۲/۸/۹۲ صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نظر به اینکه اصل زوجیت فی مابین فرجام خوانده خانم ف.ش. و مرحوم م.پ. مورد قبول تمامی وراث میباشد و ادعای فرجام خواه مبنی بر موقت بودن ازدواج متکی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی و شرعی نمیباشد و حتی کمترین اشارهای راجع به مدت دار بودن عقد ازدواج نشده است درحالیکه مطابق اصول و قواعد شرعی اصل بر دوام ازدواج میباشد و از طرفی هیچ دلیلی بر بی اعتباری و فقدان اصالت سند عادی ازدواج مورخ ۲۶/۱۱/۸۳ موجود نمی باشد بلکه به عکس حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری متن و مندرجات نوشته فوق دارای اصالت میباشد بنا به مراتب مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ فرجام خواهی به عمل آمده دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور ـ عضو معاون