در صورتی که هزینه های درمانی مورد مطالبه کمتر از دیه و اصطلاحاً مستغرق درآن باشد، قابل مطالبه نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۹۲۲۴۰۰۱۹۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۳/۱۹

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای غ. ب. به طرفیت آقای ح. ح.پ. به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از وقوع تصادف رانندگی با جلب نظرکارشناسی مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال (عدم کارکرد تاکسی وهزینه‌های بیمارستان) به میزان ۱۱۵۹۰۰۰۰ تومان که دلایل و ضمائم دادخواست خوانده بدین شرح است:۱- فتوکپی دادنامه محکومیت کیفری خوانده دادگاه ۱۰۳ به کلاسه ۹۱۲۱۰۶ قرچک ۲- استشهادیه تنظیمی ۳- کپی گواهی عدم استفاده اتومبیل تاکسی برای مسافرکشی ۳- تصاویر مصدق هزینه کرد بیمارستان که خواهان مدعی است خوانده برابر دادنامه ۲۱۷/مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۹ صادره از سوی شعبه ۱۰۳ جزائی قرچک به اتهام صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌ احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه محکوم گردیده لیکن چون فقط با رانندگی امرار معاش می­کرده ام تقاضای پرداخت خسارات و ضرر و زیان حاصله را دارم که که طبق ستون خواسته دادخواست خود را تقدیم داشته است دادگاه با عنایت به اینکه در جلسه اول دادرسی خواهان با رعایت مقررات ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته خود را افزایش داده است و تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت هزینه‌های ناشی از جراحی به میزان یکصد و پانزده میلیون و نهصد هزارریال کرده است و ادعای خود را با ارایه اسناد مصدق شده هزینه‌های بیمارستانی تقویت نموده است علی هذا خواسته خواهان را در بخش هزینه‌های ناشی از جراحی مطابق با واقع وثابت تشخیص و به استناد مواد ۲/۱۹۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ومواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت کل مبالغ هزینه کرد بیمارستانی بالغ بر یکصد پانزده میلیون ونهصد هزار ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید در خصوص مطالبه ضرروزیان ناشی از بیکاری و عدم کارکرد با تاکسی به استناد تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامورمدنی که از آن که از آن به عدم النفع تعبیر شده است و قابل مطالبه نمی‌باشد حکم به بی‌حقی خواهان و برائت ذمه خوانده در این بخش صادر و اعلام می‌ نماید این رأی حضوری و ظرف مهلت بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد.
رئیس شعبه دوم دادگستری شهرستان قرچک – رضا سوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دعوای تجدیدنظرخواهی آقای ح. ح.پ. به طرفیت آقای غ. ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۵۰_۱۳۹۳/۱۲/۱۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۱۵۹۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه و مخارج بیمارستانی از این حیث وارد است که هزینه‌های بیمارستانی و درمانی مزبور مربوط به صدمات ناشی از تصادف بوده که برابردادنامه شماره ۲۱۷-۱۳۹۳/۲/۲۹ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک در خصوص آن اتخاذ تصمیم گردیده و تجدیدنظرخواه به پرداخت دیات این صدمات محکوم وحسب ادعاء معترض به موجب فیش واریزی مورخ ۱۳۹۳/۹/۲ ایفاء گردیده و با عنایت به ارزش دیه صدمات وارده که هزینه‌های درمانی مورد مطالبه کمتر از آن و اصطلاحاً مستغرق در آن بوده با توجه به مفهوم رأی اصداری شماره ۶-۱۳۷۵/۵/۴ و نظریات ۷/۴۱۲۵-۱۳۷۶/۷/۱۲ و ۷/۴۱۲۸۷۶/۷/۹ اداره حقوقی وتدوین قوانین قوه قضائیه لحاظ نمودن خسارت خسارت دیگر بی وجه فاقد محمل شرعی و قانونی است لذا دادگاه با پذیرش تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله با اعمال ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و در اصل در راستای ماده ۲ از قانون اشعاری قرار عدم استماع دعوای نخستین صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدجوادخیری – فرهادمرادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *