در صورتی که در قرارداد مدت خیار فسخ ۴۸ ساعت درصورت عدم پرداخت وجه چک قید شده باشد، چنانچه چک در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج درقرارداد، به بانک ارائه شود، این اقدام مؤید انصراف از خیار مندرج در توافق نامه است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۶۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۴۱۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۶/۰۳/۲۳

 

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۰۲۴۱۳۰۰۳۵۲
شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۴۱۳۰۱۰۲۳
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. بطرفیت آقای ح. ر.م.ح.ل. با وکالت آقای پ. چراغی دایر به تایید فسخ مبایعه نامه شماره ۶۰۹۴۱۴۳ مورخ ۹۱/۱۲/۲۱ به انضمام خسارات دادرسی ،نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اولا” مطابق بند ۶ توافق نامه مورخ ۹۱/۱۲/۲۹ تنظیمی فیمابین اصحاب دعوی مدت خیار ۴۸ ساعت ذکر شده است . ثانیا” اینکه مبدا محاسبه ۴۸ ساعت مذکور را از زمان سررسید چکهای مذکور در توافق نامه می باشد و ثالثا” اینکه چک شماره ۳۴۰۵۶۴ مورخ ۹۲/۰۲/۰۲ نه تنها در سررسید به بانک جهت وصول ارایه نگردید بلکه در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج در توافق نامه و تاریخ سررسید پس از حدود یکسال یعنی در تاریخ ۹۳/۰۳/۱۱ به بانک ارایه گردیده که همین عدم مراجعه به بانک مؤید انصراف از خیاری که در توافقنامه برای خواهان منظور گردیده می باشد ،دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۳۹۹ و ۴۵۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ماندگار مشفق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده :
۹۴۰۹۹۸۰۲۴۱۳۰۰۳۵۲
شماره دادنامه : ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۴۱۷
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. به طرفیت آقای ح. رضایی میرزا حسن لو نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۱۰۲۳ مورخ ۹۵/۸/۸ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته تائید فسخ معامله صادر شده است دادگاه با توجه به مفاد صورت جلسه دادرسی مورخ ۹۶/۳/۸ نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی و مستدلا”صادر شده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و تجدید نظر خواه اعتراض موجهی که نقض آن را ایجاب نماید طرح ننموده لذا مستنداً ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید . این رای قطعی است.
شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
رسول محمدی- مسعود اقتصادی/پژوهشگاه قوه قضاییه