در صورتی که اعتیاد سابق زوج ثابت شود؛ اگر مدعی ترک باشد و پزشکی قانونی نیز اعتیاد فعلی وی را تأیید نکند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۲۸۱۰۹۰۰۴۷۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۵/۳۱
 
رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی خانم ص. ب. دادخواستی به طرفین آقای س.س. الف. به خواسته طلاق تقدیم نموده و طی متن آن توضیح داده به استناد سند ازدواج شماره ۶۶۵۲ دفتر شماره ۵ قزوین با خوانده در تاریخ ۷۱/۸/۲۷ ازدواج کرده و حاصل آن دو فرزند ۲۱ و ۱۷ ساله است و دیگر با توجه به عسر و حرج قادر به ادامه زندگی نیست ، پس از ارجاع پرونده و تعیین وقت رسیدگی ، زوجین در دادگاه حاضر گردیده اند و خوانده (زوج) در پاسخ به درخواست زوجه اظهار نموده با طلاق مخالف است تقاضای رد خواسته را دارد ، هفت ، هشت سال بود اعتیاد داشتم زوجه تمام حقوق خود را در قبال طلاق بذل کرده است ، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده ، تحقیقات کلانتری محل در مورد وضعیت اخلاقی و اجتماعی زوج اعلام شده که او را دارای سابقه اعتیاد به موادمخدر دانسته اند ، زوج طی لایحه تقدیمی اعلام نموده مدت دو سال اعتیاد به تریاک داشته و همسرش او را ترک و به خانه پدرش رفته بخاطر اینکه به او گفته ام آرایش غلیظ نکن ، زوجه جهت تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی شده است ، نظر داوران حکایتی از سازش زوجین ندارد دادگاه با اعلام ختم دادرسی در تاریخ ۹۴/۶/۳۱ با توجه به اینکه سعی داوران در اصلاح ذات البین مؤثر واقع نشده و زوجه اصرار بر طلاق داشته است و کلیه حقوق خود را در قبال طلاق بذل نموده است خواسته او را محمول بر صحت تشخیص ، ضمن صدور حکم طلاق به زوجه اجازه داده است با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق واقعه طلاق را ثبت کند و با توجه به بذل مهریه از سوی زوجه نوع طلاق خلع نوبت اول اعلام شده است ، زوج از این رأی تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است و قید نموده گرچه اقرار به اعتیاد نموده ولی صحت ندارد و هرگز چنین اقرار نکرده و راضی به طلاق نیستم ، هر وقت خانم به خانه ام برگردد در حد توان خود نفقه او را خواهم داد ، مشکل و اختلاف اصلی ما در مورد آرایش بی مورد این خانم بوده و اینکه هرکجا دلش می خواهد بیرون می رود و از من تمکین و اطاعت ندارد . پرونده به شعبه چهار دادگاه تجدیدنظر استان قزوین ارجاع گردیده ، طرفین دعوت شده اند ، زوجه اذعان بر اعتیاد سابق زوج نموده که اعتیاد دو سال به تریاک مورد قبول زوج واقع گردیده است ، تلاش دادگاه جهت سازش آنها بی نتیجه مانده است ، دادگاه در پایان جلسه مبادرت به انشاء رأی نموده است و به موجب آن با توجه به اینکه تخلف زوج از شرایط ضمن عقد نکاح احراز نمی گردد و اقرار به سابقه استعمال تریاک در حدی نبوده که مخل به زندگی خانوادگی باشد و صرف نظر از اظهار تنفر عسر و حرج احراز نمی گردد ، از طرفی زوج با طلاق مخالفت دارد ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، حکم به بطلان دعوی زوجه صادر و اعلام می گردد ، از این رأی توسط وکیل زوجه تقاضای فرجام خواهی گردیده است ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است طی دادنامه ۹۴/۰۶۸۶ صادره از این شعبه دیوان عالی کشور مقرر گردیده . بنظر انجام بررسی صحت و سقم مراتب برای اثبات سوءرفتار زوج و عدم اعتیاد وظائفی که در قبال زوجه برای تهیه مسکن مستقل داشته لازم است تحقیقات ذیل صورت گیرد . معرفی زوجه به پزشکی قانونی جهت اعلام این امر که وی در حال حاضر اعتیاد دارد یا خیر و اینکه دارای اختلال عصبی و دوائی می باشد یا خیر ۲- تحقیق از مسجلین استشهادیه پیوست یا مطلعینی که زوجه برای اثبات عدم توانایی دادگاه برای تهیه مسکن مستقل و پرداخت نفقه یومیه به زوجه و نیز با تکرار الفاظ رکیک و موهن موجب کدورت زوجه گردیده است ۳- تحقیق از زوج و نیز درخصوص امکانات او برای تهیه مسکن مستقل و مناسب برای سکونت زوجه در تداوم زندگی مشترک از محل اشتغال و توجه به درآمد زوج از کارگاه خشکه پزی ۴- تحقیق محلی درخصوص رفتار اجتماعی زوجه و نحوه حضور او از حیث آرایش و ظاهر لباس و متعارف بودن آن در اجتماعات ۵- اخذ توضیح از طرفین درخصوص مدت تفریق جسمانی زوجین در طول مدت اختلافات اخیر ، در نتیجه رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت انجام تحقیقات و تکمیل به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارجاع گردیده است ، پس از اعاده پرونده شعبه مجدداً دستور تعیین وقت و دعوت طرفین و استماع شهادت شهود و معرفی زوج جهت انجام تست اعتیاد به پزشکی قانونی و تحقیقات محسوس و غیرمحسوس در مورد نحوه بیرون رفتن زوجه از خانه داده شده است در پاسخ آزمایش اعتیاد نظریه پزشکی قانونی اعلام گردیده که در حد قابل تشخیص موادمخدر و محرک یافت نگردیده .از دو نفر گواهان در جلسه مورخ ۹۵/۳/۳ دادگاه به شرح جداگانه تحقیق شده که به سوءرفتار و اعتیاد سابق زوج گواهی نموده اند . زوج در جلسه نیز مجدداً اقرار به داشتن اعتیاد تریاک تا شهریور ۹۳ حدود ۱۰ سال نموده است ، نتیجه تحقیقات محلی زوجه را در محل دارای پوشش متعارف و سوء و ابتذالی از وی اعلام نشده است ، پزشکی قانونی در استعلام بعمل آمده در مورد وضعیت روانی زوج اعلام نموده است ، علائمی از تحریک پذیری و پرخاشگری وجود دارد ، مع الوصف جنون ندارد . دادگاه در تاریخ ۹۵/۳/۲۹ با اعلام ختم رسیدگی اعلام و به موجب دادنامه صادره به شماره ۹۵/۰۳۲۶ خلاصتاً چنین رأی صادره نموده است که با ثبت مجدد و دعوت از زوجین و فرزندان آنها و گواهان تحقیقات و بررسیهای مجدد بعمل آمد و استعلامات مورد نظر دیوان عالی کشور نیز انجام و به این نتیجه رسید که دعوای زوجه صحت داشته و ثابت و فی الجمله زوج تخلف داشته و برای این دادگاه محرز گردیده ، بنابراین و نتیجتاً رأی بدوی صادره شماره ۰۰۷۵۰ مورخ ۹۴/۶/۳۱ اصلاحاً تائید می گردد و زوجه مطالبه مالی ندارد با توجه به احراز تخلف زوج از بندهای ۱ و ۲ و ۷ از بند ب شرایط ضمن عقد لازم مندرج در عقدنامه و با توجه به صورتجلسه مورخ ۹۵/۳/۳ اظهارات طرفین و گواهان و فرزندان آنها تخلف زوج محرز است ، ضمن صدور حکم طلاق زوجه مجاز است با مراجعه به احد دفاتر رسمی طلاق ، طی شش ماه از قطعیت و ابلاغ حکم ، خود را وکالتاً یا با توکیل غیر ضمن بذل کلیه حقوق مالی فوق و قبول مابذل از طرف زوج برای نوبه اول به طلاق خلع مطلقه نماید ، فرزندان کبیرند خود می توانند نزد هرکدام از پدر یا مادر باشند ، رعایت ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده الزامی است . پس از ابلاغ این دادنامه به طرفین زوج آقای س.س. انتظار محمود طی دادخواست تقدیمی تقاضای فرجام خواهی نسبت به رأی موصوف نموده است ، پرونده مجدداً به این شعبه ارجاع شده مفاد لایحه فرجام خواه و پاسخ وکیل زوجه بهمراه این گزارش در هنگام شور قرائت می گردد .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای سعید عالم عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۹۵/۰۳۲۶ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد

 

رأی شعبه
با عنایت به اینکه زوج در طول دادرسی اقرار به داشتن اعتیاد به تریاک در قبل از شهریور سال ۹۳ نموده هرچند مدعی است بعد از آن اعتیاد خود را ترک و در گواهی پزشکی قانونی نیز موضوع اعتیاد فعلی وی تائید نگردیده است ولی چون زوج با امضاء شرائط ضمن عقد مندرج در سند نکاحنامه قبول نموده در صورت داشتن اعتیاد که مخل به زندگی زناشویی باشد ، زوجه بتواند با استفاده از وکالت اعطا شده بوی بتواند خود را مطلقه نماید و این اختیار را به زوجه داده است ، زوجه نیز با استفاده از این اختیار شرعاً و قانوناً اقدام نموده است ، لذا با عنایت به تحقیقات انجام شده در طول دادرسی و احراز این تخلف و سایر تخلفات مندرج در رأی توسط اعضاء دادگاه و رأی فرجام خواسته که بر همین اساس و مطابق محتویات پرونده و قانون صادر شده است صحیح و منطبق با موازین صادر شده است و از طرف زوج فرجام خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض رأی گردد بعمل نیامده و دلیل ارائه و اقامه ننموده است ، و از جهات شکل و رعایت مقررات دادرسی نیز خللی که موجب خدشه در رأی گردد ملاحظه نمی گردد ، لذا باستناد ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه ، رأی موصوف ابرام می گردد .
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشوررئیس : عبدالعلی ناصح مستشار : عباسعلی علیزاده عضو معاون : سعید عالم/ پژوهشگاه قوه قضاییه