در صورتی که زوج ادعا داشته باشد به قصد جلوگیری از توقیف ملک، سند آپارتمان خود را به نام همسرش منتقل نموده و مقرر بوده پس از مدتی آن را به ایشان بازگرداند؛ با نظر به اصل صحت و با توجه به اینکه این ادعا در فرض اثبات نیز خللی به ارکان عقد وارد نمی کند، دعوای ابطال سند انتقال ملک به جهت فوق، قابل پذیرش نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۰۲۲۶۴۰۰۳۲۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱۰/۲۶

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای م. الف.ح. بطرفیت خانم الف.الف. ش.ن. بخواسته ابطال سندانتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری به پلاک ثبتی … با احتساب خسارات دادرسی نظربه اینکه هرعقدی که واقع می شوداصل برصحت آن است مگراینکه خلاف آن به اثبات برسد و بطلان عقدبه واسطه نداشتن حداقل یکی ازشرایط صحت آن موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی محقق می شودودرمانحن فیه عمده اظهارات خواهان درتوجیه خواسته این است که ثمن معامله آپارتمان متنازع فیه راخودپرداخت کرده لکن بلحاظ مشکل مالی وجلوگیری ازتوقیف آن توسط طلبکاران سندرابنام خوانده که همسرش می باشدانتقال نموده است وشرط برآن شده که پس ازمدتی ایشان ملک رابه خواهان برگرداند و جهت اثبات این ادعابه شهادت شهوداستنادنموده است بنظردادگاه اظهارات خواهان درفرض صحت خللی به ارکان وصحت عقدواردنمی سازد لذا دادگاه دعوی مطروحه را بدون دلیل تلقی ومستندا به مواد۱۹۰و۲۱۹و۲۲۳قانون مدنی حکم بربطلان دعوی و بیحقی خواهان صادر می کند. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدفتح ا…احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م. الف.ح. نسبت به دادنامه شماره۶۴۱ مورخ۹۴/۷/۲۷ صادره از شعبه۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال سند انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری به پلاک ثبتی … به انضمام خسارات دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته و با استدلال و استنباط صحیح ، حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده وارد نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا” به ماده۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا” تایید می نماید . رأی صادره قطعی است.
شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
سیدسعید میرحسینی – محمدترابی/پژوهشگاه قوه قضاییه