در دعوی تعدیل اجاره بها که به طرفیت وراث مستأجر اقامه شده است، باید تمامی ورثه طرف دعوی قرار بگیرند

چکیده: در دعوی تعدیل اجاره بها که به طرفیت وراث مستأجر اقامه شده است، باید تمامی ورثه طرف دعوی قرار بگیرند. زیرا حکم تعدیل اجاره بها واجد آثار حقوقی وضعی و حکمی برای همه ورثه بوده و به لحاظ انتقال قهری، هریک از آنها نسبت به میزان سهم الارث خود، مسئول پرداخت اجاره بها است و طرف دعوی قرار نگرفتن تعدادی از ورثه، باعث تغییر در میزان سهم بقیه می شود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۵۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۱/۲۹

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف. ، علی و ج. ک. با وکالت آقای ه. م.ز. بطرفیت اقایان و خانمها ف. ، ف. ، ف. ، ف. ، فری ، ف. همگی ر. طاهری و الف. ر. محمدحسن خائفی فرزند محمد باقر بخواسته افزایش و تعدیل اجاره بهای ماهیانه مغازه مورد اجاره از مبلغ ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ ریال تا مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه ما به التفاوت با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه به دلالت مستندات ابزاری رابطه استیجاری فی ما بین موضوع اجاره تامه ۸۵۶۲۳ – ۱۸ / ۱ / ۱۳۵۰ محرز می باشد واز طرفی دعوی بر اساس شرایط قانونی اقامه شده است موضوع به کارشناس ارجاع و نهایتا هیات کارشناسان ۳ نفره طی نظریه وارده بشماره ۱۴۳- ۹۳ مورخ ۱۲/۵/۹۳ اجاره بهای ماهیانه عین مستاجره را ۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده که باابلاغ مراتب نظریه مصون از اعتراض باقی مانده و از طرفی نظریه مذکور با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مطابقت داشته بنا بر موارد مذکور دادگاه دعوی مطروحه را تا میزان نظریه کارشناسی وارد دانسته مستنداً به مواد ۴ و ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر تعدیل و افزایش اجاره بها ازمبلغ ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ تقدیم دادخواست و محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ ۶/۳۴۴/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت مابه التفاوت اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت ۳/۶/۱۳۹۳ به مدت ۴ ماه با احتساب خسارت دادرسی متعلقه در حق خواهان صادروضمناً خواسته خواهان به میزان مازاد محکوم بررد می باشد رای صادره نسبت به خواندگان ردیفهای ۱و۴ حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد و نسبت به سایرین غیابی و ظرف همین مهلت قابل واخواهی در این شعبه می باشد.
رئیس شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- سید محمود طباطبایی نژاد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادنامه شماره ۴۳۳ – ۹۳/۶/۲۴ که در انعکاس اعداد تسامح رخ داده است مراتب به این شرح اصلاح می گردد ، میزان اجاره بها از مبلغ ۱۳/۹۰۰ ریال به مبلغ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال تعدیل و خواندگان بابت مابه التفاوت (۴ ماه) تا تاریخ ۹۳/۶/۳ به پرداخت مبلغ ۶/۳۴۴/۴۰۰ ریال در حق خواهان محکوم می نماید ، رای اصلاحی حضوری و ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی ودر دادگاههای تجدیدنظراستان تهران میباشد . دادنامه اصلی بدون این رای اصلاحی معتبر نمی باشد.
رئیس شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- سید محمود طباطبایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقایان و خانم ها ف. . ف. . ف. . ف. . ف. ف. . فرح . الف. جملگی با نام خانوادگی ر.ط. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۴۳۳ واصلاحی ۹۳۰۵۹۲ شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم تعدیل اجاره بها ی ملک موضوع اجاره نامه رسمی شماره ۸۵۶۲۳-۵۰/۱/۱۸دفتر خانه ۴۳ تهران بعلاوه ما به التفاوت اجاره بها و خسارات دادرسی بشرح تقدیمی آقایان الف. ،علی ، ج. همگی ک. می باشد دادگاه با عنایت به اینکه نام احد از ورثه مستاجر ف. بوده که در رای بدوی فری قید شده بشرح ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح می شود از طرفی تجدید نظر خواهی خانم فرح ر.ط. با عنایت به اینکه بشرح دادخواست نخستین ورای دادگاه مورد صدور حکم نبوده بشرح ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی منتهی به صدور قرار رد دعوی می گردد و نام خانوادگی تجدید نظر خواندگان در رای بدوی رفیعی طاهری به ر.ط. بشرح سابق اصلاح می شود ضمنا”نام آقای محمد حسن خائفی ظاهرا”در رای زائد می باشد وغیابی بودن رای با توجه به مفاد لایحه شماره ۴۷۷-۹۳/۳/۲۰ به حضوری بودن در مورد اشخاص غایب اصلاح می شود ،علی ای حال از آنجا که دعوی تعدیل اجاره بها بطرفیت ورثه مستاجر تقدیم شده است و با عنایت به اینکه بلحاظ انتقال قهری، هر یک از ورثه به میزان سهم الارث خود مشمول پرداخت اجاره بها می باشدواز این حیث می بایست هم ورثه طرف دعوی واقع شوند با توجه به بسیط بودن دعوی تعدیل چون طرف دعوی واقع نگرفتن تعدادی از ورثه ، باعث تغییر در میزان سهم هر یک ، از اجاره بهای پرداختی می شود و از طرفی اجاره نامه واحدبوده ،اقتضا دارد هم ورثه طرف دعوی واقع شود و از طرفی دیگر حکم تعدیل اجاره بها واجد آثار حقوقی وضعی و حکمی برای هم ورثه می باشد لذاهمه آنها باید طرف دعوی واقع شوند و از این حیث ورثه مرحوم ابوالفضل ر.ط. هم طرف دعوی واقع نگردیده ،لذا دادگاه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه ،بلحاظ اینکه دعوی مطابق موازین حقوقی و قانونی طرح نگردیده است مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر واعلام می نماید رای دادگاه قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران – رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی – جواد حمیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *