در خصوص مرور زمان یک ساله موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، اصل بر عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم است مگر اینکه متهم خلاف آن را ثابت کند.

نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۷/۹۹/۱۱۷۲
شماره پرونده: ۹۹-۱۵۲-۱۱۷۲ ک

 استعلام:
پس از گذشت یک سال از تاریخ وقوع جرم اعلام جرم کرده و تقاضای تعقیب متهم را می کند و از طرفی مدعی می شود که به تازگی از وقوع جرم مطلع شده است در این فرض از جهت شمول مرور زمان اعلام شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، آیا اصل بر اطلاع شاکی از وقوع جرم است و عدم اطلاع وی می بایست ثابت شود یا اینکه اصل بر عدم اطلاع است ؟

 پاسخ:
در فرض سؤال که شاکی در جرم قابل گذشت اظهار می دارد در زمانی از وقوع جرم مطلع شده که با لحاظ فاصله زمانی اطلاع وی و اعلام جرم، بزه انتسابی به متهم مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی باشد و در واقع شاکی منکر اطلاع از وقوع جرم در گذشته و یا به محض ارتکاب آن است و نافی را نفی کافی است و چنانچه متهم مدعی شمول مرور زمان به واسطه علم و اطلاع شاکی در تاریخی پیش از زمانی باشد که شاکی اقدام خود را بر آن مبنا قرار داده است، باید آن را اثبات کند.