در بزه رابطه نامشروع مادون زنا، همسر متهم، به عنوان شاکی حق طرح شکایت دارد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۵۰۹۹۸۲۹۹۰۵۰۰۲۳۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۹/۲۳
 

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام۱-آقای و. ح. فاقد پیشینه محکومیت کیفری دائر بر ایجاد رابطه نامشروع با خانم ر. ک. ۲-خانم ر. ک.متاهل و دارای دو فرزند و فاقد پیشینه محکومیت کیفری دائر بر ایجاد رابطه نامشروع با آقای و. ح. موضوع شکایت آقای س.الف. م. و گزارش مرجع انتظامی؛دادگاه با توجه به صورت جلسه مورخه ۹۵/۶/۲۲ مرجع انتظامی,شکایت شاکی,عکس های متعدد ارائه شده از سوی شاکی که همگی مبین و نشانگر رابطه نامشروع و غیر قانونی و غیر شرعی متهمان با یکدیگر می باشد,اظهارات و دفاعیات غیر موثر متهمان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتکاب بزه مزبور را از ناحیه مشارالیهما محرز و ثابت تشخیص به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ هریک از متهمان را بر تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
حسین عرب میستانی-دادرس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهرستان بهارستان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی شاکی بدوی آقای س.الف. م. نسبت به دادنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۹۵/۶/۲۳صادره از شعبه۱۰۵ دادگاه عمومی بهارستان که متضمن محکومیت آقای و. ح. و خانم ر.ک.به تحمل ۹۹ ضربه شلاق به اتهام رابطه نامشروع می باشد وی به میزان مجازات همسرش معترض شده است با توجه به مجموع محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد . علیهذا دادگاه آن را مردود اعلام می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار
محمد تقی سلیمی-سید علی اصغر کمالی/پژوهشگاه قوه قضاییه