در بزه تصرف عدوانی مالکیت شاکی به عنوان دلیل سبق تصرفات، بخشی از شرایط تحقق بزه است اما در بزه ورود به عنف، صرفاً ملک در تصرف متصرف است و شخص دیگر با قهر و غلبه داخل آن می گردد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۷۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۵/۱۲

 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. به وکالت از آقای الف.ت. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰۲۴۶-۹۳ مورخ ۲۴/۰۳/۹۳ در پرونده کلاسه ۹۰۰۴۸۶-۹۲ صادره از شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف.ت. به اتهام تصرف عدوانی و ممانعت از حق و با احراز بزهکاری و به استناد ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به یک سال و نیم حبس محکوم شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی و از حیث بزهکاری موکلش ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا این که اولاً عمل ارتکابی از مصادیق ماده ۶۹۰ است نه ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ زیرا جرم موضوع ماده ۶۹۱ صرفاً ملک در تصرف متصرف است و شخص دیگر با قهر و غلبه داخل آن می گردد و موضوع مالکیت مطرح نمی باشد و حال این که در موضوع پرونده شاکی به عنوان مالک، آپارتمان را از قبل متصرف بوده است، لهذا با اصلاح ماده استنادی و مجازات قانونی، دادنامه اصلاح می گردد. ثانیاً موکل تجدیدنظر از ملک رفع تصرف نموده و فاقد سابقه کیفری است، لهذا مجازات مندرج در دادنامه به شش ماه تخفیف اصلاح می گردد و در نهایت با پذیرش نسبی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد تبصره ۲ و ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و به شرح مذکور تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی