در بزه تخریب به وسیله مواد منفجره، تعیین مجازات مستقل برای حمل مواد منفجره فاقد وجاهت قانونی است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۸۶۱۳۱۰۰۶۵۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۶/۳۱

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برابر دادنامه شماره ۳۹۷- ۹۵/۴/۳۰ تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. را نسبت به دادنامه ۰۰۲ صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اراک که بموجب آن نامبرده باتهام مشارکت در حمل و نگهداری مواد منفجره و تخریب عمدی نمایشگاه با استفاده از مواد منفجره و اخلال در نظم عمومی به ترتیب به پنج سال حبس و پنج سال حبس و یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردیده است… مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید مینماید. محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم دیوان عالی کشور نموده که د رهنگام شور قرائت خواهد شد متقاضی اظهار داشته علی فرض دخالت اینجانب در اعمال ارتکابی باز هم محکومیت به عنوان مباشر امری خلاف قانون است تقصیر انیجانب در پرونده حاضر رانندگی یکدستگاه موتور سیکلت بوده است که در فرض وقوع جرم صرفاً می توانسته مصداق معاونت قرار گیرد. زیرا بنا بر تعاریف حقوقدانان و آراء صادره از محاکم جزایی مباشرت با فعل و تأثیر مستقیم فرد در ارتکاب عملی تحقق می یابد در حالیکه همانگونه که پیش از این نیز معروض افتاد اینجانب راننده موتور بودم لذا وفق بند چ ماده۴۷۴ ق آ د ک تقاضای اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم مورد استدعاست. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید اسمعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۸۶۱۷۶۰۰۳۹۷- ۹۵/۴/۳۰ مورد اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای ع. م. نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی نظر به اینکه بزه تخریب بوسیله مواد منفجره بدون وجود مواد یاد شده محقق نخواهد شد یعنی لازمه ارتکاب بزه مذکور نگهداری و حمل و بکارگیری مواد منفجره می باشد و مقنن نیز به همین منظور کیفر اینگونه تخریب ها را بمراتب شدیدتر از تخریب عادی پیش بینی نموده است و د رواقع مجموع اعمال ارتکابی مطابق تبصره ۲ ماده۱۳۴ ق م ا عنوان مجرمانه خاص تخریب بوسیله مواد منفجره داشته و مستوجب کیفر واحد برابر ماده۶۷۸ قانون مذکور مصوب۱۳۷۵ خواهد بود.از این رو تعیین ۲ فقره کیفر تحت عنوان مشارکت در نگهداری و حمل مواد منفجره و نیز تخریب بوسیله مواد منفجره فاقد وجاهت قانونی و فراقانونی تشخیص داده شده ضمن اینکه نحوه اخلال در نظم عمومی در متون دادنامه های بدوی و تجدیدنظر تبیین نشده است با پذیرش و تجویز اعاده دادرسی مستنداً به بند چ ماده۴۷۴ ق آد ک جهت تجدید محاکمه پرونده به شعبه محترم هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور – رئیس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی- سید اسمعیل محمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *