در بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده، ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است.

شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۳۱۰
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۹/۱۵

 فردی در سال ۱۳۸۶ مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از یکصد میلیون تومان است شاکی از آن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری ( ۱۳۹۹ ) اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است :

الف_ آیا وفق ماده ۱۱ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده ۱۰۰ از قانون مجازات اسلامی شده است ؟

ب_ برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان طرح شکایت ؟

 پاسخ :

الف _ مبدا مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در خصوص مبداء مرور زمان شکایت ندارد. از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به نام قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به عنوان قانون واحد از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق ( قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ) شکایت خود را مطرح نکرده است ، چنانچه تا این تاریخ مواد مذکور در ماده ۱۰۶ این قانون سپری شده باشد ، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار حقوقی تعقیب صادر شود.
ب_ در اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، معیار ارزش مال موضوع جرم ( در فرض استعلام ، کلاهبرداری ) در زمان وقوع جرم است.