درصورت تنفیذ وصیت نامه توسط دادگاه، مال موضوع وصیت جزء ماترک محسوب نشده و ملک اختصاصی موصی له تلقی می شود؛ بنابراین مبنایی برای طرح دعوی خلع ید و اجرت المثل توسط هرکدام از وراث وجود ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۸۸۵۳۰۰۶۴۷
تاریخ دادنامه قطعی :

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ش. با وکالت آقای م. ر.ز. به طرفیت آقایان و خانم ها ر. ر. ، ی. ش. ، ی. ش. ، ی. ش. ، الف. ش. و م. ش. و الف. ش. به خواسته خلع ید خواندگان از پلاکهای ثبتی…… و سه دانگ مشاع نانوایی به پلاک ثبتی …… به انضمام اجرت المثل ایام تصرف و خسارات دادرسی نظر به اینکه از ظاهر اظهارات و مدارک تقدیمی خواندگان پلاک ثبتی ……. و سه دانگ پلاک ثبتی … طبق وصیت نامه عادی به خوانده ردیف اول خانم ر. ر. وصیت شده است که صحت وصیت نامه توسط دادگاه بدوی و تجدیدنظر به ترتیب به شماره دادنامه ۰۰۴۳۴ و ۰۰۲۱۱ تائید شده است نظر به اینکه خواهان از جمله امضاء کنندگان وصیت نامه بوده است که در هنگام وصیت که مازاد بر ثلث می باشد حضور داشته است نظر به اینکه ملک مورد دعوی به شرحی که گذشت در واقع ملک موصی خانم ر. ر. می باشد جزء ماترک نمی باشد نظر به اینکه جمع کردن اعضاء توسط مورث خواندگان و خواهان ووصیت مازاد بر ثلث در حضور ایشان جهت رعایت حقوق و حرمت زوجه بعد از فوت با رضایت سایر وراث بوده است و وراث با امضاء ذیل وصیت نامه در واقع به مازاد بر ثلث وصیت به نفع مادرشان رضایت داده اند وگرنه دلیلی نداشت که موصی امضاء همه وراث را در ذیل وصیت نامه لازم بداند، ضمن اینکه عرف و رویه نیز این استنباط را تایید می کند علاوه بر مطالب فوق یکی از دلایل تنفیذ وصیت توسط مرجع رسمی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر اعتراض خواهان به مفاد وصیت نامه بوده است که خوانده ردیف نخست ناچار به اثبات و تنفیذ آن از طریق دادگاه شده است با عنایت به مراتب نظر به اینکه سه دانگ مغازه تجاری از پلاک ثبتی …… و ششدانگ پلاک ثبتی …… بر اساس مدارک ارائه شده از جمله آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و اقرار سایر ورثه به صحت وصیت نامه و امضاء خواهان دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در ذیل وصیت نامه، جزء ماترک محسوب نمی شود و ملک اختصاصی خوانده ردیف اول تلقی میشود و مبنایی برای خلع ید و اجرت المثل برای خواهان وجود ندارد لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. نظر به اینکه سه دانگ بقیه مغازه تجاری نیز ظاهراً در تصرف شخصی غیر از خواندگان می باشد صرفنظر از اینکه شخص ثالث مالک تلقی می شود در هر حال دعوی در این خصوص متوجه خواندگان نمی باشد مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴-۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر- احمد سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. با وکالت آقای م. ر.ز. بطرفیت اقایان و خانمها ۱- ر. ر. ۲-ی. ۳- ی. ۴- ی. ۵- الف. ۶- م. ۷- الف. شهرت همگی ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۸۳-۹۳/۸/۲۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که طی آن حکم بر بی حقی مشارالیه دردعوی خلع ید از پلاک ثبتی …….. و سه دانگ مشاع نانوایی پلاک ثبتی … بانضمام اجرت المثل ایام تصرف و خسارات دادرسی و نیز در خصوص سه دانگ دیگر مغازه تجاری قرار رد دعوی صادر گردیده با التفات به جمیع رسیدگیهای بعمل آمده و استدلال دادگاه بدوی و پیشینه امر شامل دادنامه ۴۳۴-۹۲/۱۱/۱۲ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر دائر بر تنفیذ و تائید وصیت نامه عادی ۹۰/۱/۲۵ منتسب به مرحوم م. ش. که طی دادنامه ۲۱۱-۹۳/۲/۳۱ این دادگاه تائید گردیده معذلک ایراد و خدشه ای بر دادنامه مزبور وارد نیست این دادگاه مستنداٌ به مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
قاسم توکلی – رمضان نامدار/پژوهشگاه قوه قضاییه