درصورتی که اسناد تعهد آور توسط مدیریت شرکت تعاونی مسکن امضاء شده و دارای مهر شرکت باشد، ایراد نقص امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره در برابر شخص ثالث خارج از شرکت قابل استناد نیست.

مستندات:
 ماده ۱۱۸ماده ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت-

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۲۲۱۳۱۰۰۴۰۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۲/۲۸
 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان م. م. و ذ. ن. به وکالت ازآقای ن. ک. به طرفیت ۱- شرکت تعاونی مسکن ایثار با مدیریت عاملی آقای م. پ. و۲-آقای ص. ت. به خواسته الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر پرداخت مبلغ ۶۰۶/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل ۶۰/۶۰۰/۰۰۰تومان به انضمام خسارت تاخیرتادیه تا زمان اجرای حکم و همچنین کلیه خسارات و هزینه های دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل به استناد صورتجلسات مصدق مورخ ۹۳/۹/۱۱و رونوشت مصدق سند عادی واگذاری بدین توضیح که به موجب صورتجلسات مورخ ۹۳/۹/۱۱شرکت خوانده متعهد گردیده است جمعاً مبلغ ۶۲۸/۰۰۰/۰۰۰ریال از بابت بدهی شرکت ایستا مهرازان پاسارگارد به شخصی به نام ص. ت. (خوانده ردیف دوم) پرداخت نماید. متعاقباً آقای ص. ت. به موجب سند عادی پیوست کلیه حق و حقوق خود را از شرکت خوانده به خواهان واگذار نموده است و نظر به امتناع شرکت از انجام تعهد و پرداخت تنها دو میلیون و دویست هزار تومان از بدهی تقاضای صدور حکم وفق ستون خواسته را نموده اند . آقای م. پ. به عنوان مدیرعامل شرکت خوانده ردیف اول ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ ۹۴/۶/۳۱ اظهار داشت شرکت تعاونی ایثار مطالبات کارگران از شرکت پیمانکار قبلی را برعهده گرفته و فعلاً توانایی مالی پرداخت ندارد و نیازمند فرصت می باشد . خوانده ردیف دوم آقای ص. ت. نیز ادعای خواهان مبنی بر واگذاری حق و حقوق خویش را قبول نموده است صرف نظر از موارد مذکور دادگاه با عنایت به پاسخ استعلام واصله از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آخرین تغییرات شرکت تعاونی مسکن ایثار که به موجب آن در تاریخ ۹۳/۹/۱۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نظر به اینکه در قرارداد مورخ ۹۳/۹/۱۱ این شرایط رعایت نگردیده و صرفاً یک امضای مدیرعامل و مهر شرکت وجود دارد بنابراین نمی تواند تعهدی را بر عهده شرکت بداند و در نتیجه دعوا را متوجه خواندگان ندانسته ،مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید . رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه – سید مجتبی لطیفی رستمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ن. ک. با وکالت آقای ز. ن. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱- شرکت تعاونی مسکن ایثار۲- آقای ص. ت. نسبت به دادنامه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فیروزکوه که به موجب آن بلحاظ عدم توجه دعوا نسبت به خواندگان قرار رد دعوای مطالبه مبلغ ۶۰۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال صادر گردیده و لایحه تجدیدنظرخواهی شماره ۷۶-۹۵/۱/۲۶ وکیل تجدیدنظرخواه متضمن دلالت اعتراض نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول است از این حیث وارد است که مستندات ابرازی خواهان بدوی بعنوان اسناد تعهد آور توسط مدیریت شرکت تعاونی مسکن ایثار امضاء و به مهر شرکت نیز منقوش شده حال نقض امضاء یکی از اعضاء هیاًت مدیره در برابر شخص خارج از شرکت قابل استناد نیست مدیریت شرکت علی القاعده می بایست تشریفات معامله را از حیث جلب امضاء دیگر اعضاء مسئوول مراعات نماید ملاک مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ قانون تجارت موًید این امر است فلذا دادگاه باپذیرش درخواست تجدیدنظر مستنداًبه ماده۳۵۳ بارعایت ماده ۳ازقانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وپرونده امرجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه مربوطه اعاده مینماید.رای صادره قطعی است.
شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
فرهادمرادی -محمدجوادخیری/پژوهشگاه قوه قضاییه