درخواست اجرای رأی داوری امر ترافعی نبوده و دادگاه نخستین باید با تصمیم اداری دستور مقتضی را صادر نماید، لذا قرار عدم استماع در این خصوص نقض می‌گردد.

مستندات ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۷/۰۵

شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۰۲

رای بدوی
در خصوص دعوی آقایان س.ش. و ش.ش. به طرفیت آقای م.ف. به خواسته اجرای رأی داوری مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ با عنایت به اینکه رأی داوری صادره در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ از سوی داوران حسب رسید مرسولات پیشتاز اداره پست مستند تقدیمی داوران مضبوط در پرونده در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ به آقای م.ف. ابلاغ شده است و به عبارت دیگر تاریخ صدور رأی داوری مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ و تاریخ ابلاغ رأی داوری ۳/۱۱/۹۰ می‌ باشد و این تاریخ ها با یکدیگر تعارض داشته لذا دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان‌ ها را صادر و اعلام می‌ نماید رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد.
دادرس شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – منصوری

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظر خواهی آقایان س. و ش. شهرت ش. به طرفیت آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰ مورخه ۲۶/۲/۹۱صادره از شعبه ۳۷ دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدید نظرخواهان‌ها به خواسته اجرای رأی داوری مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ می‌ باشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا قطع نظر از اینکه رأی داوری به تاریخ ۸/۳/۹۱ تصحیح شده و مبنای استدلالی دادگاه نخستین مرتفع گردیده آنچه مسلم است درخواست اجرای رأی داوری امر ترافعی نبوده و دادگاه نخستین با تصمیم اداری دستور مقتضی را می‌ توانست صادر نماید که در مانحن‌ فیه مبادرت به صدور قرار نموده است با قبول اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته نقض و جهت اتخاذ تصمیم اداری به مرجع نخستین ارسال می‌ شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه عشقعلی – جمشیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *