درباره چک هایی که بدون تاریخ صادر میشوند آیا دارنده چک میتواند با درج تاریخ بر روی چک، دعوای مطالبه وجه  چک را علیه صادرکننده چک و ضامن و ظهرنویس مطرح کند در حالی که صادرکنندۀ چک چهار ماه قبل از تاریخ مندرج در چک فوت کرده است؟

درباره چک های که بدون تاریخ صادر میشوند آیا دارنده چک میتواند با درج تاریخ بر روی چک، دعوای مطالبه وجه  چک را علیه صادرکننده چک و ضامن و ظهرنویس مطرح کند در حالی که صادرکنندۀ چک چهار ماه قبل از تاریخ مندرج در چک فوت کرده است؟

آیا نوشتن تاریخ در چک بدون تاریخ، در همه موارد، جعل به شمار میرود؟

پاسخ

۱- عدم درج و ننوشتن تاریخ چک از سوی صادرکننده چک به معنی تفویض اختیار برای نوشتن تاریخ چک به گیرندۀ چک قلمداد میشود که با فوت صادرکننده چک نیز، این تفویض اختیار از بین نمیرود.

۲- درج تاریخ بر روی چنین چکی، جعل نیست و جنبه کیفری ندارد.

۳- امضاکنندگان ظهر چنین چکی ( ظهرنویسان ) طبق قانون تجارت ، با صادرکننده چک برای پرداخت وجه چک، مسئولیت تضامنی داشته و مسئول در پرداخت هستند.