داوری از ارکان احکام طلاق است که مورد تائید قانون وشرع بوده و بدون اخذ نظر داور در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، ورود در ماهیت محقق نمی شود؛ بنابراین صدور حکم به بیحقی در دعوی مذکور بدون اخذ نظر داور فاقد وجاهت قانونی است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۴۵۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۳/۳۰

رأی دادگاه بدوی

در خصــوص دادخــواســت م. پ. با وکالت س. حسینی بطرفیت م. ش. با وکالت م. م. بخواسته طلاق نظر به اینکه خواهان دلیل و مستند کافی در راستای اثبات خواسته اش ارائه نداده و با توجه به دفاعیات خوانده ، خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بیحقی خواهان در خصوص خواسته اش صادر و اعلام میگردد . رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضا جمالی زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م. پیر قلی بطرفیت آقای م.ب. ش. از دادنامه شماره ۱۵۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شعبه محترم۲۳۸ دادگاه تهران که به موجب آن حکم به حقی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام زوج به طلاق صادر گردیده وارد است زیرا دادگاه محترم بدوی بدون اخذ نظر داور تصمیم گیری کرده در حالیکه داوری از ارکان احکام طلاق بدون که مورد تائید قانون وشرع می باشد و بدون توجه به این موضوع در واقع ورود در ماهیت محقق نشده بنابراین با تلقی حکم به قرار به استناد ماده ۳۵۳ قرار نقض و ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی ومدنی صادرشده با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ آنرا نقض وپرونده جهت رسیدگی به شعبه بدوی اعاده می گردد رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.
شعبه ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران – رئیس و مستشار
​سیدحسین علیمحمدی – سید احمد جاویدی اقدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *