دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته میشود و این دعوی همچون دعوی غیر مالی تلقی میگردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.

تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۱۲/۲۶
شماره رای نهایی:
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۲

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، میباشد. دادگاه با استناد به بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام میشود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی خانواده تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ در پرونده کلاسه ۰۰۹۵۴ صادره از شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی خانواده  تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ بهعنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج میشود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمیتواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علیالخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی میگردد. علیهذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال میگردد.

رییس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه