خیار فسخ نکاح فوری است و زوج نمی تواند نمی تواند با ادعای اینکه از قانون مطلع نبوده است، در ۶ سال بعد درخواست فسخ را مطرح نماید.

تاریخ دادنامه قطعی :
۱۴۰۱/۰۷/۰۲

خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده ع. ا. ت. درمورخه ۱۴۰۰/۱/۲۵ با تقدیم دادخواست به خواسته فسخ نکاح به علت تدلیس به طرفیت ب. م. ح. طرح دعوی نموده و اعلام کرده با رفتارهای نامتعارف زوجه و پیگیری مکرر متوجه شدم دارای پرونده پزشکی در بهزیستی بوده و اختلالات عصبی و روانی و عقب ماندگی ذهنی خوانده دارد. و قادر به تمکین عام و خاص نیست و دارای حالات خطرناک است.که در زمان عقد پنهان نموده است.عقد در ۹۴/۹/۲۷ بوده است.ص ۳ ) شعبه در ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ تشکیل جلسه داده است. خواهان گفته خواسته بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی است.بعد از ۸ ماه از عقد متوجه شدم مشکل دارد. می گفتند افسرده است.خوب می شود. صبر کردم خوب نشد. دادگاه با ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ باتوجه به زمان عقد در ۹۴/۹/۲۷ و اینکه خواهان مدعی است.هشت ماه پس از عقد از بیماری مطلع شده صرف نظر از عدم ارائه دلیل بر جنون زوجه باتوجه به اینکه خیار فسخ فوری است.و اعمال نشده است.لذا حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است. اقای ع. ا. ت. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. و شعبه به موجب دادنامه شماره مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۱ دادنامه بدوی را تایید نموده است.زوج از دادنامه فرجامخواهی نموده و اعلام کرده از تعاریف قانونی مطلع نبوده ام. و تقاضای نقض دادنامه رانموده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۰۰۰ *۰۱/۳/۲۱ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.

 

رای شعبه
فرجامخواهی اقای ع. ا. ت. نسبت به دادنامه شماره مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۱ صادره از شعبه که به موجب ان باتایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم بر بی حقی فرجامخواه از جهت درخواست فسخ نکاح صادر گردیده وارد و موجه نیست و دادنامه فرجامخواسته باتوجه به اینکه ازدواج در سال ۹۴ بوده و فرجامخواه مدعی است.هشت ماه پس از ازدواج از بیماری زوجه مطلع شده و اقدام به درخواست فسخ در ۶ سال بعد نمی تواند با ادعای اینکه از قانون مطلع نبوده مورد قبول باشد. مطابق مقررات و موازین قانونی صادر و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را براساس مقررات مندرج در ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی ایجاب نماید. از ناحیه فرجامخواه ارائه نگردیده است. لذا مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مارالذکر با ردفرجامخواهی بعمل امده دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می نماید./ا۴۰۱/۷/۴

رییس شعبه : ج. ق. مستشار: س. م. ت.