خواهان تقاضاى ابطال رأى داور را نموده است آیا مشارالیه مى بایست برمبناى الباقى ثمن قرارداد تمبر ابطال و الصاق نماید یا نسبت به آنچه که داور رأى صادر نموده یا آنچه که در دادخواست تقویم شده است؟

نظر مشورتی ۷/۱۶۱

مورخ ۱۳۷۲/۰۱/۲۵ 

سؤال ـ خواهان تقاضاى ابطال رأى داور را نموده است آیا مشارالیه مى بایست برمبناى الباقى ثمن قرارداد تمبر ابطال و الصاق نماید یا نسبت به آنچه که داور رأى صادر نموده یا آنچه که در دادخواست تقویم شده است؟
نظریه اداره حقوقى
مستنبط از مقررات باب هشتم از قانون آیین دادرسى مدنى و در نظر گرفتن ماده (۶۶۶)(*) قانون مذکور آن است که دعوى ابطال رأى داور غیرمالى است. بنابراین هزینه دادرسى هم براساس مقررات راجع به دعاوى غیرمالى دریافت مى گردد.(*)


*- ماده ۶۶۶ قانون آیین دادرسى مدنى – درمورد ماده فوق هریک از طرفین مى تواند ظرف ده روز بعد از ابلاغ رأى داور از دادگاهى که دعوى را ارجاع به داورى کرده یا دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد حکم به بطلان رأى داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگى کرده هرگاه رأى طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگى به اصل دعوى تا قطعى شدن حکم به بطلان رأى داور متوقف مى ماند.
در صورتى که رأى داور خارج از موعد مقرر ده روز باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مى نماید این قرار قطعى است.
*- ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى ـ درمورد ماده فوق هریک از طرفین مى تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأى داور از دادگاهى که دعوا را ارجاع به داورى کرده یا دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأى داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگى کرده، هرگاه رأى از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگى به اصل دعوا و قطعى شدن حکم به بطلان،داور متوقف مى ماند.
تبصره ـ مهلت یادشده درماده فوق و ماده ۴۸۸ نسبت به اشخاصى که مقیم خارج از کشور مى باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلتهاى تعیین شده در این ماده و ماده (۴۸۸) براى اشخاصى که داراى عذر موجه به شرح مندرج در ماده ۳۰۶ این قانون و تبصره (۱) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده ۶۶۶ – درمورد ماده فوق هریک از طرفین مى تواند ظرف ده روز بعد از ابلاغ رأى داور از دادگاهى که دعوى را ارجاع به داورى کرده یا دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد حکم به بطلان رأى داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگى کرده هرگاه رأى طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگى به اصل دعوى تا قطعى شدن حکم به بطلان رأى داور متوقف مى ماند.
درصورتى که درخواست ابطال رأى داور خارج از موعد مقرر ده روز باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مى نماید این قرار قطعى است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *