خسارت معنوی برابر قوانین موضوعه جاری قابل مطالبه نیست، یا حداقل ملاک ارزیابی برای آن وجود ندارد.

مرجع صدور: شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۰۲

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان شرکت ن. با وکالت آقای الف.غ. به‌طرفیت خوانده ع.ق. فرزند م. به خواسته تقاضای صدور حکم بر پرداخت خسارات مادی و معنوی ناشی از نقض حقوق صاحب علامت تجاری و نام تجاری و کلیه خسارات دادرسی و تأمین دلیل دادگاه نظر به جامع محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و دادنامه کیفری به شماره۸۰۱۵۲۶ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ صادره از این شعبه و قطعیت آن در شعبه ۵ تجدیدنظر و محتویات پرونده کیفری و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و برآورد میزان خسارات وارده هرچند وکیل خواهان به نظریه مذکور معترض ولی در مهلت مقرر قانونی از تودیع هزینه کارشناسی امتناع که نتیجتاً نظریه کارشناس اولیه ملاک عمل دادگاه قرار گرفت و با توجه به وجود رابطه سببیت بین فعل خوانده با ضرر و زیان وارده به خواهان و به‌حکم قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و ضرورت جبران ضرر و زیان وارده از سوی خوانده و مستنداً به مواد ۱۱و۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری و۵۱۹ و۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب۱۳۸۶ حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۲۶۲۲۳۸۱۰ ریال به‌عنوان خسارت وارده و مبلغ ۴۵۲۵۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و ۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال هزینه کارشناسی و همچنین پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم می‌نماید و در رابطه با ادعای دیگر خواهان مبنی بر خسارات معنوی نظر به اینکه در قوانین موضوعه جاری چنین امری قابل مطالبه نیست و یا حداقل ملاک ممیزی برای آن وجود ندارد و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی وی صادر و اعلام می‌گردد و در رابطه با تقاضای صدور تأمین خواسته با توجه به استرداد آن از سوی وکیل خواهان مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. از دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۹۸۵ مورخ ۱۰/۹/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۸۱۰/۲۲۶۲۲۳ ریال بابت خسارات وارده حسب نظریه کارشناس به‌عنوان اصل خواسته و مبلغ ۴۵۲۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۴ ریال هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظر خوانده می‌باشد وارد و موجه نیست و تقاضای تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و رأی صادره خالی از ایراد و منقصت قانونی می‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را به استناد به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *